Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/132913
Title: L’Esquerda: Arqueologia Funerària i Estudi Antropològic d’una Població Medieval (segles VIII-XIV)
Author: Díaz-Carvajal, Antònia
Director/Tutor: Ollich i Castanyer, Imma, 1951-
Keywords: Esquerda (Roda de Ter : Jaciment arqueològic)
Edat mitjana
Necròpolis
Paleoantropologia
Arqueologia funerària
Paleopatologia
Middle Ages
Necropoles
Paleoanthropology
Funeral archaeology
Paleopathology
Issue Date: 17-Dec-2018
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Amb el títol L’Esquerda. Arqueologia funerària i estudi antropològic d’una població medieval (segles VIII-XIV) el present treball presenta un cas d’estudi sobre les dues àrees funeràries–extramurs i eclesial- del poblat medieval de l’Esquerda. La recerca s’obre en el front arqueotanatològic i l’arqueoantropològic a partir de les intervencions arqueològiques realitzades entre 2008 i 2012 sota una única mirada, que s’obre en panoràmica per obtenir una visió documentada i el més àmplia possible sobre els diferents punts d’observació i valorar-los en el seu context geogràfic, històric i social. L’anàlisi de les pràctiques funeràries i la seva evolució en els diferents espais i estrats descriu i s’aproxima tant a l’aplicació com a la transgressió de les normatives litúrgiques en matèria sepulcral, a la persistència de tradicions antigues, a l’acomodació de la societat a les exigències socials i espacials que afecten l’àrea funerària i a l’adaptació enfront de situacions d’emergència per conflictes epidèmics o de caràcter bèl·lic. La caracterització antropològica de les mostres esquelètiques de 181 individus obté els corresponents perfils poblacionals per a cada fase i per a cada una de les necròpolis, mitjançant la seva descripció morfològica. L’estudi aprofundeix en aquesta línia de recerca amb la contrastació estadística dels resultats i la seva valoració argumentada a nivell evolutiu i en relació a les diferents classes d’edat i per ambdós sexes. En l’anàlisi dels diferents aspectes patològics l’estudi registra tot el ventall d’anomalies degeneratives articulars i estructurals que és habitual en mostres antropològiques medievals, altres afectacions menys freqüents i un gran nombre de traumatismes, accidentals i per causes violentes, que es descriuen de manera individual i es valoren en conjunt. El resultat és un treball exhaustiu sobre un jaciment funerari paradigmàtic, el de l’Esquerda, que pretén ésser un referent per a posteriors recerques, no només per a Osona, no només per als jaciments funeraris, sinó per als diferents àmbits de coneixement del període medieval de Catalunya.
[eng] With the title L’Esquerda. Funerary Archeology and Anthropological Study of a Medieval Population (8th-14th centuries), this work presents a case of study on the two funerary areas (extramuros and ecclesiastical) of the medieval village of Esquerda. The research opens up on the archaeothanatological and archaeoanthropological front from the archaeological interventions carried out on the site between 2008 and 2012 under a single glance, which opens up in panoramic views to obtain a documented and a wide view as possible on the different points of observation, in order to value them in their geographical, historical and social context. The analysis of funerary practices and their evolution in different spaces describes and approaches both the application and the transgression of liturgical regulations in the burial subject. Also, the persistence of ancient traditions, the accommodation from society to the social and spatial demands that affect the funeral area, and the adaptation to emergency situations due to epidemic or warlike conflicts. The anthropological characterization of the skeletal samples obtains the corresponding population profiles for each phase and for each one of the necropolis, by means of their morphological description. The study explores this line of research with the statistical comparison of the results and their evaluation argued at an evolutionary level and in relation to different age classes and for both sexes. In the analysis of the different pathological aspects, the study records the whole range of joint and structural degenerative anomalies that are common in anthropological medial samples, other less frequent affections and a large number of traumatisms, accidental and violent causes, which are described individually and they are valued as a whole. The result is an exhaustive work on a paradigmatic funerary deposit which seeks to be a reference for further research, not only for Osona, not only for funerary sites, but for the different fields of knowledge of the Medieval period of Catalonia.
URI: http://hdl.handle.net/2445/132913
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història i Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ADC_TESI.pdf37.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.