Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/132970
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCaïs, Jordi-
dc.contributor.authorAlbesa i Jové, Esther-
dc.contributor.otherUniversitat de Barcelona. Departament de Sociologia-
dc.date.accessioned2019-05-10T10:48:16Z-
dc.date.available2020-03-25T06:10:14Z-
dc.date.issued2019-03-25-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/132970-
dc.description.abstract[cat] Aquesta tesi analitza l’impacte de la crisi econòmica a les estadístiques de benestar a Europa i els canvis produïts en els sistemes d’atenció a llarg termini d’Anglaterra, Alemanya, Suècia i Espanya. A més, analitza les tendències següents relacionades amb els canvis identificats a cada país dins de l’anàlisi de la franja de temps: la contracció-expansió del sistema; els mecanismes de reestructuració (re-mercantilització, contenció i recalibració de costos) i el procés de re-familiarització. L’estratègia metodològica utilitzada en l’estudi és transnacional i el mètode d’estudi del cas dins de la variant de diferents casos. Es considera que els països triats són tipus ideals de cada Estat del benestar: el continental; el liberal; l'universal i el mediterrani, segons la classificació clàssica d'Esping-Andersen (1990) i d'altres autors com Moreno (2001) i Ferrera (1996). L'estudi combina tècniques quantitatives i qualitatives i utilitza dades estadístiques, així com dades qualitatives primàries i secundàries. Una part important de les dades estadístiques utilitzades s'ha obtingut recorrent a les bases de dades estandarditzades de l'OCDE i, de manera menor, a les bases de dades dels serveis nacionals estadístics dels països estudiats. Per obtenir les dades qualitatius principals, s’utilitza la tècnica d’entrevistes semiestructurades per als informants clau. També hi ha tres nivells d’anàlisi: el primer explora els canvis en la prestació del servei LTC; el segon revisa les modificacions de la legislació dins dels sistemes LTC i el tercer nivell recull la percepció d'aquests entrevistats quant a aquests canvis i els factors explicatius.-
dc.description.abstract[eng] This thesis analyses the impact of the economic crisis in the Welfare Stats across Europe and the changes caused within the long-term care systems of England, Germany, Sweden and Spain. Furthermore, this scrutinises the ensuing tendencies linked to the identified changes in each country within the analysis’ timespan regarding: the system’s contraction-expansion; the restructuring mechanisms (re-commodification, costs’ containment and re-calibration) and the re-familiarisation process. The methodological strategy used in the study is cross-national and the case’s study method within the variant of different cases¨. The chosen countries are considered to be ideal types of each Welfare State: the continental; the liberal; the universal and the Mediterranean, according to the classic categorisation of Esping-Andersen (1990) and other authors like Moreno (2001) and Ferrera (1996). The study combines quantitative and qualitative techniques and uses statistical data as well as primary and secondary qualitative data. A major part of the used statistical data has been obtained by turning to the standardised databases of the OECD and in a minor way, the databases of the statistic national services of the studied countries. In order to obtain the primary qualitative data, the technique of semi-structured interviewing for the key informants has been used. There are also three analysis levels: the first explores the changes within the LTC service provision; the second reviews the legislation modifications within the LTC systems and the third level compiles the perception of these interviewees in terms of these changes and the explaining factors.-
dc.format.extent469 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat de Barcelona-
dc.rights(c) Albesa, 2019-
dc.subject.classificationEstat del benestar-
dc.subject.classificationPolítica social-
dc.subject.classificationCrisi econòmica, 2008--
dc.subject.classificationPersones dependents-
dc.subject.classificationServeis socials-
dc.subject.classificationSociologia de l'economia-
dc.subject.otherWelfare state-
dc.subject.otherSocial policy-
dc.subject.otherGlobal Financial Crisis, 2008-...-
dc.subject.otherDependents-
dc.subject.otherHuman services-
dc.subject.otherSociology of economics-
dc.titleAnàlisi comparada de les reformes en els sistemes europeus de cures de llarga durada. Els casos d’Alemanya, Anglaterra, Suècia i Espanya, 2008-2017-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.date.updated2019-05-10T10:48:17Z-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/666828-
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EAJ_TESI.pdf6.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.