Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/133155
Title: Una Seu, dos col·legis: la comunitat de beneficiats de l’església de la Pietat de Vic. Les repercussions socials del nou ordre tridentí (1613-1664)
Author: Vilamala Salvans, Jordi
Director/Tutor: Gil Pujol, Xavier, 1956-
Keywords: 1613-1664
Beneficis eclesiàstics
Concili de Trento (1545-1563)
Vic (Catalunya)
Ecclesiastical benefices
Vic (Catalonia)
Issue Date: 25-Jan-2019
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La tesi analitza com les disposicions sorgides del Concili de Trento (1545-1563) fan evolucionar el sistema beneficial de l’Església catòlica. Ho fa a partir de quatre grans objectius interrelacionats: el primer estudiar l’organització i la composició de la comunitat de beneficiats de l’església de la Pietat de Vic. El segon analitzar l’encaix i l’abast en la societat vigatana del sistema beneficial de l’església catòlica a partir de les modificacions tridentines. El tercer conèixer fins a quin punt les disposicions conciliars modifiquen les relacions socials i, en cas afirmatiu, determinar si és un cas específic del bisbat de Vic o si és extrapolable a altres indrets. I el quart, estudiar la relació Economia-Església- Societat. La tesi tracta de la comunitat de beneficiats de l’església de la Pietat de Vic entre l’any de la seva fundació (1613), i el de la translació de les relíquies dels Sants Màrtirs a l’altar major de l’església de la Pietat (1664). La comunitat de beneficiats de la Pietat de Vic la creen els beneficiats del Capbreu de la catedral com a instrument en la seva lluita amb el Capítol de canonges per tal d’esdevenir col·legi. L’estudi analitza com es funda la comunitat de beneficiats, qui en forma part, on s’ubica, les relacions amb altres col·lectius −com la institució episcopal, el capítol de canonges, el Capbreu de la catedral i el Consell Municipal−, com es consolida, com s’organitza, quina transcendència té en la vida econòmica de la ciutat i quin paper social desenvolupa.
[eng] This thesis analyses how the dispositions that resulted from the Trento Council (1545-1563) evolved the beneficial system of the Catholic Church. This is done from four great interrelated objectives. The first one is studying the organization and the composition of the community of beneficiaries of the Vic’s church of Pietat. The second objective is to analyse how the Vic’s society is affected by the tridentin modifications in the Catholic Church’s beneficial system. The third is to know to what extent the dispositions of the council modify the social relationships and, if that is the case, determine if the case is specific to Vic’s bishopric or if it is extrapolatable to other places. The fourth objective is to study the relation between the Economy, the Church and the Society. The thesis is about the community of beneficiaries of the Vic’s church of Pietat between its foundation (1613) and the translocation of the Martyr Saints relics to the major altar of the church of Pietat (1664). The community of beneficiaries of the church of Pietat is created by the beneficiaries of Capbreu of the cathedral. This is done as an instrument in their fight with the Capitol of canons in order to become a college. This study analyses how the community of beneficiaries is founded, who forms part of it and where it is located. The study also analyses the relations with other collectives – such as the episcopal institution, the Capitol of canons, the Capbreu of the cathedral and the Municipal Council. Finally, the study investigates how it is consolidated, how it is organized and what transcendence it has in the city’s economic life and its social role.
URI: http://hdl.handle.net/2445/133155
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Geografia i Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JVS_TESI.pdf8.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Embargat   Document embargat fins el 25-1-2020


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons