Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/133174
Title: Anàlisi financera del risc de tipus d’interès d’un préstec a tipus variable amb cobertura amb swap
Author: Barba Cánovas, Daniel
Director/Tutor: http://hdl.handle.net/2445/133174
Keywords: Direcció d'empreses
Swaps
Actius financers derivats
Treballs de fi de grau
Industrial management
Swaps (Finance)
Derivative securities
Bachelor's thesis
Issue Date: Feb-2019
Abstract: (cat) En aquest treball es pretén analitzar dos modalitats de préstec, la de quota de capital constant i la del sistema francès, al tipus d’interès variable que existeixen en el mercat financer i conjuntament analitzar els contractes swaps amb nominal variable aplicats a les dos modalitats de préstec, per així poder analitzar com d’eficaç seria per a una entitat cobrir-se d’una pujada dels tipus d’interès mitjançant els contractes swaps. Amb aquest objectiu, primer es formalitzen les dos modalitats de préstec i els seus respectius swaps, es crea l’operació conjunta de cobertura i finalment es simula tota l’operació utilitzant una corba de tipus d’interès creixent fictícia en l’eina informàtica Excel. Com a últim apartat del treball, s’analitza com va afectar la crisi financera del 2008, en la que va haver una forta caiguda dels tipus d’interès, a una entitat que va contractar un préstec amb cobertura utilitzant swaps a l’inici del 2008 pensant en cobrir-se d’una pujada dels tipus d’interès.
(eng) This paper tries to analyse two types of loans, the constant capital quota and the French system, at variable interest rate that exist in the financial market and analyse the swap agreements with variable nominal applied to these two types of loans, in order to analyse how effective for an entity would be to cover an increase of interest rates using swap contracts. According to this aim, first we formalize the two types of loan and their respective swaps, after we create a joint hedging operation and finally, we simulate the entire operation using a fictitious growing interest rate curve using Excel tool. As the last chapter, we analyse how the financial crisis hit in 2008, in which there was a strong fall of interest rates, to an entity that contracted a loan with swap coverage at the beginning of 2008 wanting to cover an increase of interest rates.
Note: Treballs Finals del Grau de d'Administració i Direcció d'Empreses, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019 , Tutor: Carmen Badía Batlle
URI: http://hdl.handle.net/2445/133174
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Administració i Direcció d'Empreses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_ADE_BARBA_DANIEL_FEB19.pdf934.3 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons