Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/134059
Title: Patrons d'activitat i proxèmia en l'avaluació del benestar en goril·les captius (Gorilla gorilla gorilla)
Author: García Navarro, Ana Maria
Director/Tutor: Riba, Carles, 1949-
Martín Marty, Mireia de
Keywords: Etologia
Primats
Protecció de la fauna
Benestar dels animals
Animal behavior
Primates
Wildlife conservation
Animal welfare
Issue Date: 10-Apr-2019
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi sorgeix com a resposta als principals problemes de benestar que poden afectar a la majoria d’animals que viuen en zoològics i aquaris. En concret, ha estat motivada per la complexitat que suposa mantenir grans simis en unes condicions òptimes. En aquest context, l’objectiu general d’aquest treball recau en la cerca de models d’avaluació que puguin ajudar a millorar o complementar els plans d’actuació i conservació, ja existents, en goril·les de costa captius. L’estudi observacional sobre les mostres de goril·les de costa es va dur a terme en dues institucions: el Zoo de Barcelona i el d’Apenheul Primate Park (Holanda). Finalment, es van analitzar un total de 303 hores repartides en 5 grups mixtes (4 a Barcelona i 1 a Apenheul) i un mascle dominant solitari. Es va realitzar una comparació transversal entre grups, tractant cada grup com un cas, i una avaluació intra grup, en un grup familiar en els seus diferents estadis (comparació pre-post). Posteriorment es van comparar els nostres resultats amb la literatura prèvia. Així doncs, no es van trobar diferències significatives entre els resultats obtinguts en llibertat en l’estació “High Frugivory” (HF) i els nostres grups estudiats. Això confirmaria que la complexitat dels espais naturalitzats, els grups socials i el maneig que ofereixen les dues institucions zoològiques, asseguren les oportunitats perquè es puguin donar els patrons d’activitat, més ajustats, als observats en els medis naturals. A més, tampoc es van trobar diferències significatives entre l’IEI (índex d’espai per individu) i els patrons de conducta i proxèmia, el què suggeriria que l’espai disponible dels nostres grups, no sembla comprometre el benestar dels goril·les estudiats. En resum, els resultats obtinguts d’aquest treball reafirmen la importància que té la composició i densitat social en grups de goril·les de costa en captivitat, factors que també serveixen com a bons indicadors de benestar. Efectivament, formar grups familiars estables en el temps, amb variabilitat de classes socials i d’una densitat adequada a la qualitat i l’espai de les instal·lacions disponibles, és imprescindible per assolir èxit en la conservació ex situ d’aquesta espècie. Així mateix, la història prèvia dels individus i el rol que exerceixen els mascles dominants, desenvolupen un paper fonamental en la formació i cohesió d’aquests grups.
[eng] This thesis arises as a response to the main welfare problems that can affect most animals living in zoos and aquariums. In particular, it has been driven by concern about the complexity involved in keeping great apes in optimal conditions. In this context, the overall objective of this work is to search evaluation models that may help to improve or complement the existing action and conservation plans intended for western lowland gorillas (Gorilla gorilla gorilla) in captivity. With this aim, an observational study on samples of western lowland gorillas has been carried out in two institutions: the Barcelona Zoo and the Apenheul Primate Park (the Netherlands). A total of 303 hours of recordings have been analyzed spread over 5 mixed groups (4 in Barcelona and 1 in Apenheul) and a single dominant male. A cross-sectional comparison between groups, treating each one as a case, has been carried out, as well as an intragroup assessment within a family group along its various stages (pre-post comparison). Later, our findings have been compared with those of the previous literature. No significant differences have been found between the results obtained in the High Frugivory (HF) season and the groups studied. This would confirm that the complexity of naturalized areas, social groups and the management offered by the two zoological institutions, can ensure the opportunities involved in the performance of patterns of activity quite similar to those observed in the natural environment. Neither do we found significant differences between the spatial proximity index between individuals and patterns of behavior and proxemics. This would suggest that the available space for our groups, does not compromise the welfare of the gorillas studied. In summary, the results of this study confirm the importance of social composition and density in groups of western lowland gorillas in captivity. Likewise, these factors may serve as good indicators of their welfare. Indeed, the composition of family groups stables in time, with variability of social classes and a social density appropriate to the quality and the facilities available, is essential to achieve success in the ex situ conservation of this species. At the same time, the previous history of the individuals and the role exerted by dominant males play a fundamental role in the formation and cohesion of these groups.
URI: http://hdl.handle.net/2445/134059
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AMGN_TESI.pdf7.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Embargat   Document embargat fins el 10-4-2020


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.