Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/137280
Title: El territori ausetà: La construcció d’un espai des de l’època ibèrica fins a temps visigòtics
Author: Rocafiguera i Espona, Montserrat de
Director/Tutor: Rincón Martínez, Ma. Ángeles del
Ollich i Castanyer, Imma, 1951-
Keywords: Osona (Catalunya)
Ibers
Visigots
Osona (Catalonia)
Iberians
Visigoths
Issue Date: 9-Jan-2019
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] l treball “El territori ausetà, la construcció d’un espai des d’època ibèrica fins a temps visigòtics” pretén sintetitzar l’evolució d’aquesta regió del rerepaís català, a partir de la hipòtesi que es construeix com a territori polític en època ibèrica, i que evoluciona com a una unitat fins a l’Edat Mitjana. A partir de la metodologia d’anàlisi del territori a nivell macro, i partint de dades arqueològiques, cartogràfiques i documentals de naturalesa diversa, s’intenta explicar el procés d’organització política al llarg de l’època ibèrica, amb la delimitació perifèrica del territori, una jerarquització d’assentaments, i l’existència d’una ciutat, l’Esquerda, que podria exercir de capital d’aquesta entitat protoestatal. Seguidament es relaciona aquest espai amb el paper que les fonts atorguen al poble ausetà a la fi del segle III aC, en els períodes convulsos de la Segona Guerra Púnica i les revoltes posteriors, per arribar a la conclusió que són aquests ausetans, situats a la conca del Ter, els protagonistes dels fets que refereixen les fonts clàssiques en aquesta etapa. Tot seguit, s’intenten resseguir els mecanismes de transformació sociopolítica que es reconeixen en l’època romanorepublicana, amb un desdibuixament de les fronteres, un canvi en l’estructura d’ocupació, i l’establiment d’una nova xarxa viària de naturalesa militar. I l’estudi de la fundació de la ciutat romana d’Auso i la seva organització urbana, a partir de la informació que ens ha pervingut. S’intenta definir també l’ageri, que sembla que tenia una estructura organitzada. Finalment s’analitzen els elements de transformació del camp i la ciutat en època tardoantiga, amb dos nuclis de poder el civil, encarnat pel bisbat situat al Vicus Ausonensis, i el militar, la Rota Civitas, ja en el pas cap a l’Edat Mitjana.
[eng] explain and synthetize the evolution of this region placed in the backlands of Catalonia. We follow the hypothesis of the construction of the space as a political territory in Iberian times (4th- 3rd century BC), which evolves as a unit until Early Middle Ages. Based on the spatial analysis, and using archaeological, cartographical and documentary data of different values, we attempt to explain the process of political organization along the Iberian period, with an establishment of peripheral boundaries, a scale-level of settlements, and the existence of a possible early capital city. We relate then this territory with the role played by Ausetani in the framework of the 2nd Punic War, and the later Iberian revolts, as classical texts refer. We attempt then to understand the mechanisms of sociopolitical transformation in the region observed in early roman times (2nd-1st century BC), and we study the foundation of the Roman city of Auso in the center of this landscape, with its rural and urban organization. Finally, the elements of transformation of the countryside and the city in Late Antiquity are studied, with its two centers of power, the civil one, played by an early Episcopacy, and the military one, in Rota Civitas, played by Visigoths, in the turning towards Middle Ages.
URI: http://hdl.handle.net/2445/137280
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Geografia i Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MDRiE_TESI.pdf12.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.