Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/137418
Title: Efectivitat d’un programa de salut mental positiva per famílies amb fills/es diagnosticats/des d’autisme
Author: Fernàndez Molina, Elena
Director/Tutor: Lluch Canut, Ma. Teresa
Keywords: Trastorns de l'espectre autista
Salut mental
Pares
Treballs de fi de grau
Autism spectrum disorders
Mental health
Parents
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2019
Abstract: Objectiu general: Avaluar els efectes d’un programa de Salut Mental Positiva dirigit a mares i pares o tutors/es legals, amb nens/es que se’ls ha diagnosticat del trastorn de l’espectre autista en un període inferior a un any, per incrementar els nivells de Salut Mental Positiva i els nivells de coneixement sobre el trastorn de l’espectre autista. Àmbit d’estudi: El centre de Servei de Rehabilitació Comunitària en Salut Mental, a la ciutat de Mataró. Disseny: Es realitzarà un estudi amb un disseny quasi experimental pretest-postest, amb un sol grup d’intervenció. Subjectes d’estudi: En aquest estudi participaran 51 mares, pares o tutors/es legals. La tècnica de mostreig és a conveniència. Els subjectes seran seleccionats pel personal d’infermeria pediàtrica de referència del centre d’atenció primària a mesura que els infants són diagnosticats d’aquest trastorn. Instruments: Per aquest projecte s’utilitzarà un formulari de dades personals, un qüestionari de coneixements sobre el trastorn de l’espectre autista i un qüestionari de Salut Mental Positiva Anàlisis de dades: S’utilitzarà el programa estadístic SPSS versió 25.0. Es realitzaran anàlisis descriptius i inferencials per avaluar les relacions entre les variables. També es realitzaran les proves de contrast de la chi quadrat i de la T-Student per comparar les mitjanes de la mostra abans i després de la intervenció. Resultats esperats: Els pares, mares o tutors legals, que tenen un/a fill/a que se li ha diagnosticat del trastorn de l’espectre autista en un període inferior a un any, i reben un programa de Salut Mental Positiva, mostraran nivells més alts de Salut Mental Positiva i de coneixements sobre el trastorn de l’espectre autista.
Note: Treballs Finals de Grau d'Infermeria, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Ma. Teresa Lluch Canut
URI: http://hdl.handle.net/2445/137418
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
137418.pdf832.86 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons