Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/137861
Title: La lectura crítica a secundària: anàlisi, reflexions i proposta d’innovació
Author: Parareda Pallarès, Alba
Director/Tutor: Ramos Sabaté, Joan Marc
Keywords: Comprensió de la lectura
Innovacions educatives
Tesis de màster
Reading comprehension
Educational innovations
Masters theses
Issue Date: Jul-2019
Abstract: La proposta de TFM que teniu a mans pretén infondre el pensament crític o, en termes generals, la ciutadania activa entre els joves a partir de la lectura crítica, és a dir, la lectura de textos que permetin reflexionar, entre d’altres, sobre la seva intenció, el context sociocultural en el qual s’inscriuen, els interlocutors als quals s’adrecen, la tipologia textual que presenten o qui n’és l’autor. Per fer-ho, en primer lloc, acotem el concepte de lectura crítica, analitzem com s’aborda al Decret 187/2015 (2015) i al document de Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic (Departament d’Ensenyament, 2015), com s’avalua a les proves de competències bàsiques i com es treballa als llibres de text. I en segon i últim lloc, proposem possibles actuacions per als docents a l’hora de treballar la lectura crítica a l’aula i desenvolupem alguns exercicis pràctics per fer-ho des de textos diversos.
La propuesta de TFM que presento pretende infundir el pensamiento crítico o, en términos generales, la ciudadanía activa entre los jóvenes a partir de la lectura crítica, es decir, la lectura de textos que permitan reflexionar, entre otros, sobre su intención, el contexto sociocultural en el que se inscriben, los interlocutores a los que se dirigen, la tipología textual que presentan o quién es el autor. Para ello, en primer lugar, acotamos el concepto de lectura crítica, analizamos cómo se aborda en el Decreto 187/2015 (2015) y en el documento de Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic (Departament d’Ensenyament, 2015), como se evalúa a las pruebas de competencias básicas y cómo se trabaja en los libros de texto. Y en segundo y último lugar, proponemos posibles actuaciones para los docentes a la hora de trabajar la lectura crítica en el aula y desarrollamos algunos ejercicios prácticos para hacerlo desde textos distintos.
The TFM proposal aims to infuse critical thinking or, in general terms, active citizenship among young people based on critical reading, that is, reading texts that allow reflection, among others, on their intention, the sociocultural context in which they register, the interlocutors to whom they address, the textual typology they present or who is the author. To do this, first of all, we take the concept of critical reading, we analyse how it is addressed in Decree 187/2015 (2015) and in the document Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic (Departament d’Ensenyament, 2015), how it is evaluated in the tests of basic skills and how it is practised in textbooks. And in second and last place, we propose possible actions for teachers when working critical reading in the classroom and we develop some practical exercises to do it from different texts.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Joan Marc Ramos
URI: http://hdl.handle.net/2445/137861
Appears in Collections:Màster Oficial - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfm_alba_parareda_pallares.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons