Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/139117
Title: La percepció de la societat andorrana envers la qüestió de l’avortament. Una pràctica penada en el codi penal del coprincipat
Author: Guillamet Fages, Ot
Director/Tutor: Oliver Pérez, Esther
Keywords: Sociologia
Avortament
Control social
Treballs de fi de grau
Sociology
Abortion
Social control
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2019
Abstract: (cat) En aquest treball es pretén estudiar de quina manera la incidència dels valors postmoderns en el pensament pot afavorir que l’individu confiï i consumeixi alguna (o vàries) de les teràpies alternatives i/o complementàries a les pròpies de la medicina convencional. A partir d’una metodologia mixta a base d’anàlisi qualitatiu d’entrevistes a consumidors i d’un model quantitatiu de regressió lineal jeràrquica s’arriben a diverses conclusions: en primer lloc que els valors postmoderns són molt presents en la forma que tenen d’entendre la medicina, el cos i la salut els consumidors de teràpies alternatives i que es plasmen en forma d’una noció de medicina holística, d’individualisme i de la cultura de consum de productes naturals. En segon lloc que aquests valors postmoderns causen, a la vegada, un creixent descontentament cap als sistemes de Salut Pública i cap a la biomedicina. Per últim, també podem afirmar que la confiança que els espanyols tenen en les teràpies alternatives és en bona part causada pel desconeixement sobre el seu funcionament i la seva validesa científica.
(eng) This paper is intended to explain in what way thought is impacted by postmodern values and can favor that an individual trusts and employs any (or some) alternative therapy and/or complementary to those used by conventional medicine. Using mixed methodology based on qualitative analysis of interviews to users, and a quantitative hierarchic lineal regression model, some conclusions are reached: firstly, that postmodern values are very pervasive in the way they view medicine, the body and health of alternative therapy users, and that they're depicted in a concept of holistic medicine, individualism and consumerism culture of natural products. Secondly, that these postmodern values cause, at the same time, increased dissatisfaction towards biomedicine and Public Health systems. Finally, we can assert that the trust that the Spanish people put in alternative therapies are in large part caused by ignorance about its workings and their scientific validity
Note: Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019 , Tutor: Esther Oliver Perez
URI: http://hdl.handle.net/2445/139117
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_SOC_Guillamet _Ot_JUN19.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons