Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/139699
Title: Biblioteques públiques de les Terres de l’Ebre i Agenda 2030. Accions de suport de les biblioteques a l’Agenda 2030 de l’ONU
Author: Vallespí Fuertes, Laia
Director/Tutor: Balagué, Núria
Keywords: Biblioteques públiques
Desenvolupament sostenible
Terres de l'Ebre (Catalunya : Regió)
Tesis de màster
Public libraries
Sustainable development
Masther theses
Issue Date: 2019
Abstract: Les Nacions Unides defineixen el desenvolupament sostenible com un “desenvolupament capaç de satisfer les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les futures generacions per a satisfer les seves pròpies necessitats”. Amb aquest pretext l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar el 2015 l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. Aquesta està formada per 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) d’aplicació universal i a tots els nivells de governança per tal d’assolir un desenvolupament sostenible en l’àmbit econòmic, social i ambiental. En aquest treball s’analitzen les accions de suport a la sostenibilitat de les biblioteques públiques de les Terres de l’Ebre d’acord amb els ODS 4, 5, 8 i 16 de l’Agenda 2030. Tot i que per entendre els resultats d’aquesta anàlisi s’ha de conèixer la situació real de les biblioteques en aquesta regió de Catalunya. Les biblioteques públiques de les TTEE presenten dues mancances. La primera és la falta de recursos econòmics, en part degut a la no existència d’inversió econòmica per part de la Diputació de Tarragona, i la segona és la manca de personal, motiu pel qual en molts casos es recorre a la figura dels voluntaris. Els resultats obtinguts mostren com les biblioteques tot i la manca de recursos econòmics i humans realitzen diferents accions en cadascun dels ODS seleccionats. Tot això ho fan sense tenir-­‐ne consciència perquè molts dels/les responsables d’aquestes unitats desconeixien l’Agenda. A partir d’aquests resultats es presenta una proposta de futur per tal que els directors/es de les biblioteques puguin treballar de forma conjunta amb el govern local en la consecució de l’Agenda 2030 i que els permeti assegurar una societat compromesa amb el desenvolupament sostenible i el futur de les Terres de l’Ebre.
Note: Màster Universitari de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informacó. Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona. Curs: 2018-2019. Tutora: Núria Balagué Mola.
URI: http://hdl.handle.net/2445/139699
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Vallespi_Laia.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons