Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/141417
Title: Cochlear implants and second language acqusition
Author: Andrés Ocaña, Juan
Director/Tutor: Gilabert Guerrero, Roger
Keywords: Adquisició d'una segona llengua
Sordesa
Implants coclears
Treballs de fi de grau
Second language acquisition
Deafness
Cochlear implants
Bachelor's thesis
Issue Date: 18-Jun-2019
Abstract: [eng] This Final Degree Paper analyses different cases of people with a hearing deficit receiving cochlear implants, present in the Aronson & Co’s 2000 documentary Sound and Fury, and it explains how differences in the age of implantation and in the quality of the input received affects the performance and level of proficiency of the cochlear implanted patients. The study explores deafness not as cognitive but as a sensorial deficit, and establishes similarities between the implanted patients and their comprehension and production of spoken language as an L2 or as a FL. As the Applied Linguistics’ project it is, this study uses linguistics', medical and second language acquisition knowledge and applies it to address the challenge the integration of deaf speakers into the mainstream community of speakers entails for society. This study will answer questions such as: “Can the deaf people speak?”, “At which age can cochlear implants be more beneficial for them?”, “Should they be taught sign language, if implanted?”, “Why do they speak in a way resembling a foreign accent?”, “Which are the factors that trigger the differences in the oral comprehension and performance between the different patients?” and most important of all, “What is the best way to help them?”.
[cat] Aquest Treball Final de Grau analitza diversos casos presents al documental d’Aronson i Companyia So i fúria (2000) de persones amb dificultats auditives que reben implants coclears, i explica com diferències en l’edat d’implantació i en la qualitat de l’exposició lingüística afecta el nivell d’execució i de domini de la llengua dels pacients.L’estudi explora la sordesa no com un dèficit cognitiu sinó sensorial, i estableix semblances entre els pacients i la seva comprensió i producció de la llengua oral com a llengua 2 o com a llengua estrangera. Com a projecte de lingüística aplicada que és, aquest estudi utilitza coneixements tant de lingüística, com de medecina i d’adquisició d’una segona llengua per resoldre el repte que la integració de persones amb dèficit auditiu a la comunitat de parlants representa per a la societat. L’estudi respondrà qüestions com: “¿Poden els sords parlar?”, “¿A quina edat és la implantació coclear més útil per els pacients?” “¿Se’ls hi hauria d’ensenyar llenguatge de signes, encara que rebin l’implant?”, “¿Per què tenen una parla semblant a una llengua estrangera?”, “¿Quins son els factors que desencadenen les diferències al entre nivell de comprensió i producció oral dels diferents pacients?” i, el més important: “¿Quina és la millor manera d’ajudar-los?”
Note: Treballs Finals del Grau d'Estudis Anglesos, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Roger Gilabert Guerrero
URI: http://hdl.handle.net/2445/141417
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Anglesos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANDRÉS OCAÑA, Juan TFG.pdf899.17 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons