Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/141900
Title: El cavall dins la cultura Pazyryk. El vincle humà-cavall en les muntanyes de l’Altai durant l’edat del ferro
Author: Bernad Alamo, Elsa
Director/Tutor: López Cachero, F. Javier, 1972-
Keywords: Arqueologia
Cavalls
Relacions home-animal
Restes arqueològiques
Tombes
Edat del ferro
Sibèria (Rússia)
Treballs de fi de grau
Arqueology
Horses
Human-animal relationships
Antiquities
Tombs
Iron age
Siberia (Russia)
Bachelor's thesis
Issue Date: Feb-2019
Abstract: [spa] L’interès del present treball és intentar definir el vincle entre ésser humà i cavall dins la comunitat Pazyryk, cultura que es va desenvolupar a mitjans de l’edat del ferro a la regió de l’Altai (sud de Sibèria). L’objectiu és acostar-se a la relació persona-animal a partir del registre arqueològic documentat bàsicament en els contextos funeraris, els kurgans. En aquest sentit, són quatre els elements de naturalesa arqueològica en què es basa aquest estudi: les restes d’individus èquids; els seus equips i abillaments i les seves representacions en objectes i tatuatges. Paral·lelament, es pretén oferir una aproximació a l’anàlisi del cavall com a subjecte que influeix en les persones i no tan sols com un objecte a dominar i explotar. Amb tot, el següent treball intenta posar llum sobre la qüestió de com era vist aquest animal i quins rols va poder tenir dins la comunitat Pazyryk.
[eng] The interest of the following study is to define the bond between human and horse within the Pazyryk community, a culture from the middle Iron Age that was developed in the Altai region (south of Siberia). The aim of this paper is to approach to the person-animal relationship based on the archaeological information from the funerary context, the kurgans. On this matter, four are the elements of archaeological nature that have been consider: the buried horses; their equipment and dresses and the horse representations on objects and tattoos. At the same time, it is wanted to understand the horse as a subject, who can influence in people’s life, and not only as a passive object. All in all, the present work tries to put some light to the question how may the horse have been seen and which roles might it have played within the Pazyryk community.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: F. Javier López Cachero
URI: http://hdl.handle.net/2445/141900
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Bernard Alamo_Elsa.pdf26.38 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons