Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/142398
Title: Les àmfores tardanes d’Iluro i el seu territori (segles III-VII)
Author: Ortega Palacios, Clàudia
Director/Tutor: Sanmartí, Joan (Sanmartí i Grego)
Keywords: Arqueologia clàssica
Ceràmica romana
Àmfores
Vil·les romanes
Commerce
Mataró (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Classical antiquities
Roman pottery
Amphoras
Roman villa
Commerc
Mataró (Catalonia)
Bachelor's thesis
Segle III-segle VII
3rd century-7th century
Issue Date: Sep-2018
Abstract: [cat] El gran nombre d’excavacions arqueològiques realitzades en els últims anys a Mataró (nord-est d’Hispània) i als seus voltants ha permès un millor coneixement de la ciutat romana d’Iluro i el seu territori durant el període de l’antiguitat tardana. L’estudi de la ceràmica i, concretament, de les àmfores tardanes provinents d’aquesta petita ciutat i del seu territorium pot proporcionar informació important sobre la seva situació econòmica en aquest període. En aquest estudi, s’analitzen les àmfores de finals del segle III a inicis del VII trobades a la ciutat d’Iluro i a quatre assentaments rurals: Els Caputxins, Les Piques, Torre Llauder i Horta Farrerons. Els resultats mostren un desenvolupament comercial molt actiu, tant a la ciutat com al món rural, així com un cert augment de la productivitat local.
[eng] Archaeological fieldwork in the last few years at Mataró (North-eastern Hispania) and its surrounding areas has provided a considerable amount of information on the Roman city of Iluro and its territory during the Late Antiquity. The study of pottery and, more specifically, of late Roman amphorae found in this small city and its territorium may provide significant data about the local economy during this period. In this study, we have analyzed amphorae dated from the 3th to the 7th century AD that have been found in the city of Iluro and four rural small sites: Els Caputxins, Les Piques, Torre Llauder, and Horta Farrerons. The results indicate an important commercial development, both in the city and its surrounding area, as well as some increase of the local productivity.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Joan Sanmartí Grego
URI: http://hdl.handle.net/2445/142398
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Ortega Palacios_Clàudia.pdf3.46 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons