Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/142717
Title: L'alcohol terc-butílic com a solvent d'interés analític: equilibris protolítics i les seves aplicacions
Author: Rosés Pascual, Martí
Director/Tutor: Bosch, Elisabeth
Keywords: Dissolvents
Química analítica
Solvents
Analytical chemistry
Issue Date: 23-May-1986
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L’objecte primordial del present treball ha estat l’estudi teòric i pràctic d’un solvent, l’alcohol terc-butílic, que tot i essent un dels solvents més semblants a l’aigua, presenta respecte a ella notables diferències. Algunes d’aquestes diferències són de gran repercusió en aplicacions analítiques, com pot ésser la valoració i la resolució d’àcids i mescles d’àcids que no poden ésser efectuades, de forma precisa, en aigua. Per tal d’aconseguir aquesta finalitat hom s’ha plantejat l’estudi i resolució dels equilibris àcid-base que s’estableixen en terc-butanol, la posta a punt de tècniques experimentals i l’elaboració de mètodes i programes de càlcul que permetin determinar constants de dissociació i d’associació de diferents electròlits en aquest medi, i la comparació de les constants obtingudes en aquest solvent amb les corresponents en altres solvents similars, en especial l’aigua. Hom s’ha proposat també l’estudi de l’efecte de l’addició d’altres solvents en la dissociació de diversos electròlits en terc-butanol, relacionant-lo amb les variacions de la constant dielèctrica del medi i del pK de l’electròlit, ja que aquestes addicions són molt freqüents en l’ús pràctic del solvent. Donat que una de les aplicacions analítiques més importants del terc-butanol és la seva utilització en les determinacions volumètriques, degut al seu elevat poder diferenciant d’àcids, hom s’ha proposat l’establiment d’una escala d’indicadors en aquest medi que, cobrint tot el seu interval útil de pH permeti valorar àcids de diferent força àcida, escolIint per a cada problema en particular l’indicador o indicadors més adequats i les condicions en que cal emprar-los. Dels resultats obtinguts hom preveu aplicacions analítiques pràctiques com són valoracions conductimètriques i potenciomètriques i visuals de diferents àcids i en especial la resolució de mescles d’àcids de força àcida semblant en aigua, però diferent en terc-butanol.
URI: http://hdl.handle.net/2445/142717
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Química

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MRP_1de2.pdf15.53 MBAdobe PDFView/Open
MRP_2de2.pdf16.93 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons