Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144077
Title: Les entitats municipals descentralitzades: una alternativa al microfundisme municipal?
Author: Tort i Donada, Joan, 1958-
Keywords: Municipis
Descentralització administrativa
Municipal corporations
Decentralization in government
Issue Date: 1992
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: És un fet plenament acceptat que un dels principals obstacles per a una gestió racional i eficaç del territori català, en una perspectiva de present i de futur, és l'excessiva fragmentació que presenta el mapa municipal. Una bona part de les aportacions recents de I'anàlisi regional i de l'ordenació del territori sobre aquesta matèria s'han fet ressó d'aquest problema i, fins i tot, algunes de les propostes més reeixides o innovadores que s'han formulat com a alternatives a la situació actual procedeixen d'aquestes disciplines. Des de la legalitat i la pràctica política vigents en aquest moment, sembla bastant improbable que es plantegi a curt termini una reforma en profunditat del mapa municipal vigent Criteris d'oportunitat i de conjuntura general (en el marc no solament estatal sinó també europeu més proper), semblen fer aconsellable l'opció per fórmules indirectes de potenciació dels ens supramunicipals, més que no pas el qüestionament dels paràmetres mínims a que han de respondre els municipis, entesos com a entitats bàsiques de l'organització territorial de l'Estat.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/239849
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 1992, num. 33-34, p. 269-284
URI: http://hdl.handle.net/2445/144077
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
179973.pdf570.15 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons