Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144341
Title: Biodeteriorament: eliminació de taques de fongs en suport de paper
Author: Calabuig Martínez, Mariona
Director/Tutor: Berrocal Seisdedos, Sonia Angeles
Keywords: Conservació i restauració
Biodegradació
Metabòlits
Treballs de fi de grau
Conservation and restoration
Biodegradation
Metabolites
Bachelor's thesis
Issue Date: 18-Jun-2019
Abstract: [cat] L’atac biològic produït per microorganismes fúngics en suport de paper provoquen alteracions tant mecàniques com visuals. Aquesta segona és causada principalment per la deposició de metabòlits secundaris cromòfors entre les fibres del substrat. Els compostos, classificables en Policètids i Carotenoides, produeixen taques que romanen en el substrat tot hi haver estat eliminat l’organisme fúngic.Tot i la reversibilitat d’aquests productes la seva eliminacióés dificultosa i potencialment invasiva, raó per la qual només es considera el seu tractament ensituacions extremes. Entres les intervencions utilitzades al llarg del temps es troben els mètodes d’alteració de les taques i els d’eliminació. Els primers consisteixen bàsicament en la modificació química del producte a través del blanqueig, mentre que els segons tenen l’objectiu de trencar enllaços químics per tal d’aconseguir la solubilització i/o extracció dels productes del substrat. El mètode d’alteracióde taques comú és el blanqueig amb productes com el peròxid d’hidrogen, el borohidrur de sodi o el blanqueig per llum, aquests però no aconsegueixen l’eliminació de les taques que sovint acaben reapareixent. Entre els mètodes d’eliminació de taques s’han utilitzat popularment dissolvents orgànics o solucions alcalines. De manera més recent s’han realitzat proves amb diversos mètodes com el làser, els enzims o els circuits electroquímics, aquests últims a resultats prometedors.
[eng] The biological attack produced by fungal microorganisms in paper support causes both mechanical and visual alterations. This visual alteration is caused mainly by the deposition of chromophore secondary metabolites between the fibres of the substrate. Said compounds can be classified in Polyketides and Carotenoids and produce spots which remain in the substrate after the fungal organism has been eliminated. Despite the reversibility of these products, their elimination is difficult and potentially invasive, reason why their treatment is only considered in extreme situations. Among the interventions used over time two different methods can be found: alteration of the spots and those of elimination. The first ones basically consist on a colour modification of the product throughbleaching, while the second ones aim to break chemical bonds in order to achieve solubilization and/or extraction. The common method for alteration of spots is bleaching using products such as hydrogen peroxide, sodium borohydride or bleaching by light, these tough do not remove the spots which often end up reappearing. Amongst the methods of fungal spot removal have been popularly used organic solvents or alkaline solutions. Over the past few years tough tests have been carried out with various methods such as laser, enzymes or electrochemical circuits, these last ones with promising results.
Note: Treballs Finals de Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Sonia Angeles Berrocal Seisdedos
URI: http://hdl.handle.net/2445/144341
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Conservació i Restauració de Béns Culturals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CalabuigMartínez_363385_1819.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons