Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144599
Title: Notes per a la definició d'un índex de «desordre» en pluviometria
Author: Martín Vide, Javier
Keywords: Climatologia
Pluviometria
Climatology
Pluviometry
Issue Date: 1986
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: És ben coneguda la importància que presenta en l'anàlisi de les variables climàtiques l'estudi de la variabilitat o dispersió de les seves valors -al cap i a la fi en la definició de clima sol aparèixer l'expressió «conjunt fluctuant» de valors. Per això, el climatòleg, no solament obté i presenta en les seves investigacions i informes l'avaluació dels paràmetres estadístics de tendència central (mitjana, mediana, moda, etc.), sinó que, a més a més, es veu obligat a calcular el valor dels paràmetres estadístics de dispersió (desviació tipus, variància, coeficient de variació, etc.). D'aquesta manera, amb l'aportació d'aquests últims, caracteritza el clima respecte a la seva variabilitat o, expressat d'una altra manera, avalua la representativitat dels valors centrals en funció de la major o menor agrupació al voltant d'ells dels valors observats.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/157608
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 1986, num. 7-8, p. 89-96
URI: http://hdl.handle.net/2445/144599
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
010880.pdf244.9 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons