Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144673
Title: Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques (abril-juliol 2019)
Author: Anderson, Miriam
Keywords: Dret civil
Registre de la propietat
Usdefruit
Compravenda de béns immobles
Legislació
Catalunya
Civil law
Registration of land titles
Usufruct
Vendors and purchasers
Legislation
Catalonia
Issue Date: 30-Oct-2019
Publisher: Universitat Pompeu Fabra
Abstract: Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 10 d'abril de 2019(ruptura de parella estable amb fills menors i divisió de l'habitatge comú: necessitat d'aprovació judicial), 25 de juny de 2019 (renúncia parcial al dret d'usdefruit i conversió en dret d'ús) i 25 de juliol de 2019 (condició resolutòria en contracte de compravenda: l'aplicació - imperativa - de l'art. 621-54 del Codi civil).
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.indret.com/pdf/1494.pdf
It is part of: InDret. Revista para el Análisis del Derecho, 2019, vol. 4, p. 1-26
URI: http://hdl.handle.net/2445/144673
ISSN: 1698-739X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Privat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
692972.pdf315.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.