Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/145238
Title: Mediació a l’escola: Formem alumnes mediadors!
Author: Medina Ruda, Carla
Director/Tutor: Luna González, Esther
Keywords: Mediació
Gestió de conflictes
Formació
Treballs de fi de grau
Mediation
Conflict management
Training
Bachelor's thesis
Issue Date: 2019
Abstract: [cat] La mediació és una de les tècniques de resolució de conflictes que més protagonisme està prenent en el context de la societat actual, ja que posa en pràctica habilitats socials, afavoreix el diàleg, l’empatia, l’escolta activa i la gestió positiva de conflictes. L’escola és el bressol de la socialització, per aquest motiu és important que es comencin a desenvolupar habilitats i tècniques que facilitin un bon desenvolupament social, permetent als infants ser responsables i protagonistes del seu aprenentatge. Aquest Treball de fi de grau que es presenta té com a objectiu dissenyar la formació que ha de rebre l’alumnat d’una escola de primària per implementar un servei de mediació a l’escola. Per això, la proposta d’intervenció d’aquest treball proposa uns continguts concrets sobre mediació i basa la formació en una metodologia activa i reflexiva que integra una sèrie d’activitats dirigides a formar als alumnes de cicle superior en la tasca de ser mediadors, per posteriorment ser els responsables del servei de mediació i resolució positiva de conflictes.
[spa] La mediación es una de las técnicas de resolución de conflictos que más protagonismo está tomando en el contexto de la sociedad actual, ya que pone en práctica habilidades sociales, favorece el diálogo, la empatía, la escucha activa y la gestión positiva de conflictos . La escuela es la cuna de la socialización, por este motivo es importante que se empiecen a desarrollar habilidades y técnicas que faciliten un buen desarrollo social, permitiendo a los niños ser responsables y protagonistas de su aprendizaje. Este Trabajo de fin de grado que se presenta tiene como objetivo diseñar la formación que debe recibir el alumnado de una escuela de primaria para implementar un servicio de mediación en la escuela. Por ello, la propuesta de intervención de este trabajo propone unos contenidos concretos sobre mediación y basa la formación en una metodología activa y reflexiva que integra una serie de actividades dirigidas a formar a los alumnos de ciclo superior en la tarea de ser mediadores, para posteriormente ser los responsables del servicio de mediación y resolución positiva de conflictos
[eng] Mediation is one of the most relevant conflict resolution techniques in today’s society, since it puts into practice social skills, fosters dialogue, empathy, active listening and positive conflict management. The school is the main place where socialize has grown, and for this reason it is so important to begin develop skills and techniques that facilitate a good social development, giving the change to the children to be responsible and main characters of their own learning. The main purpose of this final year project is to redesign the education that the students should receive in their primary schools, for one that implements a mediation service. For this reason, the implementation proposal of this project proposes specific contents about mediation and bases the training in an active and reflective methodology that integrates some activities for teaching the upper-cycle students the task of being mediators, to subsequently be the responsible of the mediation service and positive conflict resolution.
Note: Treballs Finals de Grau de Pedagogia, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs:2018-2019 ,Tutora: Esther Luna González
URI: http://hdl.handle.net/2445/145238
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Pedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Medina_Ruda_Carla.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons