Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/146120
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBrugada Terradellas, Josep, 1958--
dc.contributor.advisorRoca i Saumell, Carme-
dc.contributor.authorAlventosa i Zaidin, Marina-
dc.contributor.otherUniversitat de Barcelona. Departament de Medicina-
dc.date.accessioned2019-12-05T08:35:10Z-
dc.date.available2019-12-05T08:35:10Z-
dc.date.issued2019-11-25-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/146120-
dc.description.abstract[cat] INTRODUCCIÓ: El bloqueig de branca dreta (BBD) és una de les alteracions electrocardiogràfiques més freqüents. La significació clínica que pot tenir el BBD en pacients sans sense evidència de malaltia cardiovascular coneguda és controvertida des de fa anys. La majoria d’estudis observen un augment d’esdeveniments cardiovasculars però sense resultats estadísticament significatius o només significatius per un esdeveniment concret. OBJECTIUS: PRINCIPAL: Estimar si la presència del BBD en població general sense malaltia cardiovascular augmenta la morbimortalitat cardiovascular. ESPECÍFICS: - Determinar el risc relatiu de patir esdeveniments cardiovasculars en pacients amb BBD respecte a pacients amb ECG normal. - Determinar el risc relatiu de patir mortalitat en pacients amb BBD respecte als pacients amb ECG normal. SECUNDARIS: - Estimar la prevalença de BBD i les característiques de la població que el presenta. - Estimar la incidència de BBD. - Estudiar la concordança diagnòstica del BBD entre metgesses d’Atenció Primària i un cardiòleg. MATERIAL I MÈTODES: Estudi de cohorts retrospectiu realitzat en 29 centres d’Atenció Primària de l’àrea metropolitana de Barcelona (Barcelona Ciutat, Barcelonès Nord i Maresme) POBLACIÓ DIANA: Pacients de més de 49 anys, sense malaltia cardiovascular a l’inici de l’estudi i amb un ECG llegible i sense alteracions (excepte el bloqueig de branca dreta) RESULTATS: S’han inclòs 2981 pacients, el 58% dones (n=1729) amb una edat mitjana de 65,9 anys (DE 8.8). El 92,2% (n=2752) té un ECG normal (ECG-N), 4,6 %(n=134) un BBD incomplet i un 3,2% (n=95) un BBD complet. Els subjectes han estat seguits una mitjana de 5 anys. Els factors associats a la presència del BBD complet són el sexe masculí (OR=3,8, IC95% 2,4-6,1) i l’edat (OR=1,05 per any, IC95% 1,03-1,08). El BBD complet s’associa a un augment de mortalitat per qualsevol causa (HR 2,60 IC 95% 1,65-4,09) i al bloqueig bifascicular (HR 21,40, IC95% 7,18-63,80). A l’ajustar per edat, sexe i comorbiditats prevalent només el bloqueig bifascicular s’ha mantingut estadísticament significatiu (p<0.001). Els pacients amb BBD complet han presentat més esdeveniments cardiovasculars respecte els pacients amb un ECG normal com la fibril·lació auricular, l’arteriopatia perifèrica, accidents vasculocerebrals i la insuficiència cardíaca, però els resultats no han estat estadísticament significatius. Els pacients amb BBD incomplet que han progressat a bloqueig complet han presentat un augment d’insuficiència cardíaca i d’insuficiència renal respecte els pacients que sempre tenen un ECG normal, un bloqueig incomplet o bé un bloqueig complet. La incidència del BBD incomplet ha estat de 3,5 casos per 1000 persones-any (n=15) (IC95% 2,0-5,8) i del BBD complet de 4.3 casos per per 1000 persones-any (n=19) (IC95% 2,6-6,7) A nivell de la concordança, s’ha estudiat 160 pacients diagnosticats pel seu metge d’Atenció Primària de BBD. El 54% són homes amb una edat mitjana de 64,8 anys. La concordança del diagnòstic del BBD incomplet entre els 5 investigadors (4 metgesses d’Atenció Primària i 1 cardiòleg) ha obtingut un índex Kaapa de 0,71 i de 0,85 entre les 4 investigadores d’Atenció Primària. L’índex Kappa pel diagnòstic de BBD complet entre els 5 investigadors ha estat de 0,93 i entre les investigadores d’Atenció Primària de 0,96. Els paràmetres amb més discordança diagnòstica entre els investigadors són la duració i morfologia del complex QRS, possiblement perquè la lectura dels ECG s’ha realitzat de forma manual. CONCLUSIONS: La presència del BBD complet s’associa a més edat i al sexe masculí. El bloqueig complet augmenta la mortalitat per qualsevol causa i l’aparició de nous esdeveniments cardiovasculars però sense obtenir resultats estadísticament significatius. Els pacients amb bloqueig incomplet que han progressat a bloqueig complet han presentat més esdeveniments cardiovasculars.-
dc.description.abstract[eng] BACKGROUND: Right bundle branch block (RBBB) is one of the most common electrocardiographic abnormalities. The objective of this research is to establish the prevalence and incidence of RBBB in the general population without a cardiovascular history and to determine whether the presence of RBBB in a general healthy population increases cardiovascular morbidity and mortality compared with patients with a normal ECG. METHODS: A retrospective cohort study. RESULTS: We included 2981 patients,58% were women. The mean (SD) age was 65.9(8.8). Of the sample,92.2%(n=2752) had a normal ECG,4.6%(n=134) incomplete right bundle branch block (iRBBB) and 3.2%(n=95) complete right bundle branch block (cRBBB). The subjects were followed for a mean of 5 years. The factors associated with the appearance of cRBBB were male sex (odds ratio [OR],3.8;95%CI,2.4-6.1) and age (OR,1.05 per year;95%CI,1.03-1.08). cRBBB was associated with an increase in all- cause mortality (hazard ratio [HR],2.60; 95% CI,1.65-4.09) and bifascicular block (HR,21.40;95%CI7.18-63.80). When the results were adjusted for age, sex and prevalent comorbidities, only bifascicular block maintained a statistically significant association with cRBBB (P < 0.001). Patients with iRBBB had more cardiovascular events such as atrial fibrillation, peripheral arterial disease, cerebrovascular accident and heart failure but the results were not statistically significant. Patients with iRBBB who progressed to cRBBB showed a higher incidence of heart failure and chronic kidney disease than patients who always had a normal ECG, iRBBB or cRBBB. CONCLUSION: cRBBB is more common in men and elderly patients. cRBBB tends to increase all-cause mortality and the appearance of cardiovascular events, but the results were not statistically significant. Patients with iRBBB who progressed to cRBBB had more cardiovascular events.-
dc.format.extent99 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat de Barcelona-
dc.rights(c) Alventosa, 2019-
dc.subject.classificationMalalties cardiovasculars-
dc.subject.classificationMorbiditat-
dc.subject.classificationCardiologia-
dc.subject.classificationAtenció primària-
dc.subject.otherCardiovascular diseases-
dc.subject.otherMorbidity-
dc.subject.otherCardiology-
dc.subject.otherPrimary health care-
dc.titleBloqueig de branca dreta i morbimortalitat cardiovascular-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.date.updated2019-12-05T08:35:10Z-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/668092-
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAZ_TESI.pdf5.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.