Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/146577
Title: Contaminants organoclorats, organobromats i organofosforats en població general
Author: Bravo Villarraso, Natalia
Director/Tutor: Grimalt Obrador, Joan
Keywords: Contaminació
Plaguicides
Compostos organofosforats
Compostos orgànics
Piretrines
Pollution
Pesticides
Organophosphorus compounds
Organic compounds
Pyrethrins
Issue Date: 21-Nov-2019
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Durant les dècades dels anys 50 i 60 del segle XX es van utilitzar arreu del món diferents tipus de compostos organoclorats i organobromats, que pertanyen als contaminants orgànics persistents (COPs), com a pesticides, retardants de flama o aïllants tèrmics. El 2001 la Convenció d’Estocolm sobre COPs va reconèixer els efectes adversos d’aquestes compostos sobre la salut i el medi ambient i va proposar controls amb l’objectiu d’eliminar o reduir el seu ús. Com a conseqüència d’aquesta prohibició altres compostos s’han anat sintetitzat per substituir-los, alguns d’ells són els pesticides organofosforats i els piretroides, que tot i que no són persistents el fet que s’utilitzin en grans quantitats fa que siguin un risc pel medi ambient i la salut. Aquest estudi avalua, per una banda, l’abast de diferents contaminants orgànics persistents (COPs), especialment els compostos organoclorats (OCs) i els polibromodifenil èters (PBDEs), en dones. I per altra banda, la càrrega i exposició de diferents pesticides organofosforats i piretroides en població general de tres països europeus, dos països on l’agricultura esta molt present per tant s’utilitzen molts pesticides, Espanya i Itàlia, i un en el que es consumeixen menys, Eslovènia. La recerca sobre COPs es centra en dues poblacions de l’Argentina (Salta i Ushuaia) i una de Rússia (Chukotka), Ushuaia i Chukotka es poden considerar remotes. S’ha realitzat una anàlisi química d’un ampli ventall de COPs en mostres de sèrum de dones embarassades, emprant cromatografia de gasos i espectrometria de masses. A més, les concentracions de COPs han estan contrastades amb una sèrie de factors sociodemogràfics. El resultat més destacable es que totes les dones en totes tres poblacions tenen nivells detectables d’algun COP tot i que es van prohibir fa anys. A més, tant la residència de cada una d’elles com l’edat, paritat i l’IMC son uns factors que influencien les concentracions d’OCs. També s’ha trobat una associació positiva entre les concentracions de 4,4’-DDT amb l’edat gestacional, el pes i la longitud dels nadons, suggerint una interacció a nivell metabòlic entre aquest compost i el fetus. L’estudi sobre pesticides organofosforats i piretroides determina la exposició de diferents tipus de poblacions, nens de Trieste (Itàlia), parelles de dones i els seus nens de Ljubljana (Eslòvenia), dones embarassades de Tarragona (Espanya) i població general de zones rurals de Carbia i Sucs a Galícia i Catalunya, respectivament. S’ha desenvolupat una metodologia analítica que permetés les anàlisis dels diferents metabòlits dels pesticides organofosforats i piretroides en l’orina dels grups esmentats. S’ha vist que tant els treballadors agrícoles de Sucs, com les persones que viuen a un entorn rural (Sucs i Carbia) estan més exposats a pesticides organofosforats i piretroides. A més, s’ha trobat una distribució diferent en quant als pesticides organofosforats respecte a altres estudis, el pirimifos té un pes molt important en la població de dones embarassades de Tarragona i nens d’Itàlia. Finalment, s’ha avaluat l’exposició a pesticides organofosforats i piretroides i la seva relació amb la manipulació i utilització d’equips de protecció individual en la població agrícola de Sucs, concloent que l’ús d’EPI es útil i necessari en aquests tipus de treballs.
[eng] Over the 50s and 60s different organochlorine and organobromate compounds, classified as persistent organic pollutants, were used all around the world, as pesticides, flame retardants or thermal insulators. In 2001 the Stockholm Convention on POPs recognized their toxicity towards human health and environment and suggested controls with the aim of eliminating and reducing their use. As a consequence new compounds have been synthetized to replace the banned ones, some of them are the organophosphate pesticides (OP) and pyrethroids (PYR). The present research assesses, on one hand, the extent of several persistent organic pollutants (POPs), specifically organochlorine compounds (OCs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in women. And on the other hand, the body burden and exposure of the most important OPs and PYR in general population from three European countries. The study on POPs focuses on two Argentinean populations (Salta and Ushuaia) and one from Russia (Chukotka). A chemical analysis of a wide range of POPs in serum samples from women has been conducted, using gas chromatography and mass spectrometry. Moreover, the POP concentrations were then contrasted with a set of socio-demographic factors. Certain OCs accumulate differently depending on the residence, age, parity and BMI. It has also been found a positive association between 4,4’-DDT with the gestational age, the weight and length of newborns, suggesting a metabolic interaction between this compound and the foetus. The study on OPs and PYR determines the exposure over three different populations, children from Trieste (Italy), mother-child couples from Ljubljana (Slovenia), pregnant women from Tarragona (Spain) and general population from Catalonia and Galicia (Spain). A methodoly has been developed for the quantification of OP and PYR urinary metabolites. A different distribution, according to other studies, has been found, where pirimifos represent an important part of the total OPs in pregnant women from Tarragona and Italian children. Finally, the exposure to these compounds has been assessed according to their manipulation and use among an agricultural population from Catalonia.
URI: http://hdl.handle.net/2445/146577
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Química

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NBV_PhD_THESIS.pdf25.41 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons