Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/148359
Title: 'L'Ordo Virtutum d'Hildegarda de Bingen: noves consideracions a l'entorn de les Virtuts 'Disciplina' i 'Scientia Dei' en relació amb la gènesi del seu prototext'.
Author: Vernet Pons, Mariona
Keywords: Virtuts
Gràcia (Teologia)
Virtues
Grace (Theology)
Hildegarda, santa, 1098-1179
Issue Date: 2017
Publisher: Institut de Recerca en Cultures Medievals (UB)
Abstract: [cat] A l'Ordo Virtutum, al llarg de la segona escena, cada Virtut es presenta a la resta, fent una descripció dels seus atributs. En dos passatges del Scivias, Hildegarda fa una descripció de les mateixes Virtuts amb tota mena de detalls. Curiosament, les Virtuts apareixen gairebé en el mateix ordre d'aparició que trobem a l'Ordo. El Riesencodex, el principal manuscrit de l'Ordo, mostra una rasura en el lloc on el nom d'una de les Virtuts hauria des ser esmentat. M. Böckeler (1927), seguida per Dronke (2007), proposà de restablirhi el nom de Disciplina, d'acord amb un passatge del Scivias. Però al meu parer, hi ha alguns indicis que semblen indicar que el nom de Disciplina no acaba d'encaixar-hi del tot. L'objectiu d'aquest article és proposar una nova conjectura referent a aquesta rasura, proposant de restablir-hi el nom de Gratia Dei, que apareix a Scivias i sembla tenir les mateixes característiques físiques que la Disciplina. En aquest estudi presentarem també una hipòtesi per explicar per què la Scientia Dei apareix a la primera escena i no pas a la segona, com la resta de Virtuts. Aquest fet és important perquè, al meu parer, aporta més evidències referents a l'Urtext de l'Ordo Virtutum.
[eng] During the second scene of the Ordo Virtutum, each Virtue introduces itself to the others, describing its own attributes. In two different passages of Scivias the same Virtues are commented upon by Hildegard, who provides all kind of details. Strikingly, they are presented almost in the same order as they appear in the Ordo Virtutum. In the Riesencodex, the main extant manuscript of the Ordo Virtutum, the place where the name of one of the Virtues should be mentioned appears scraped off. M. Böckeler (1927), followed by Dronke (2007), proposed the name of Disciplina, according to one passage of Scivias. However, in my opinion, there are some clues that seem to indicate that the name of Disciplina does not fit well in this passage. The aim of this paper is to propose a new conjecture about this scrapping by taking into account the name of Gratia Dei, which appears in Scivias and seems to possess the same physical characteristics as Disciplina. In this article I will also formulate a hypothesis as to why Scientia Dei appears in the first scene and not in the second, as the rest of Virtues. This fact is important because it brings more evidence regarding the Urtext of the Ordo Virtutum.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/Svmma2017.10.6
It is part of: Svmma. Revista de Cultures Medievals, 2017, vol. 10, p. 84-97
URI: http://hdl.handle.net/2445/148359
Related resource: https://doi.org/10.1344/Svmma2017.10.6
ISSN: 2014-7023
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
686571.pdf962.33 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons