Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/150220
Title: Las edades de Príapo
Other Titles: Cuentos de hoy, cuentos de siempre
Author: Gracia Serveto, David
Director/Tutor: Górriz, Lídia
Keywords: Belles arts
Dibuix
Sexualitat en l'art
Treballs de fi de grau
Arts
Drawing
Sex in art
Bachelor's thesis
Issue Date: 11-Jun-2019
Abstract: [cat] S’entén que la configuració del cos i la sexualitat té el seu arrelament en la mirada establerta en el projecte modern. Tot i que la seva força ha minvat davant les estratègies dels estudis de gènere, encara té una forta presència a l’hora d’entendre les relacions. Aquest desig conforma una estructura social i conductual envers la dona, objectivitzada i la transformada en un codi sexual i eròtic, el qual comporta habitualment un rol de víctima, assetjada per un home fort, perillós o animal. La no acceptació d’aquestes estètiques i d’aquests rols provoca un abandomanet de la dona per part de l’home, quedant fora de l’interacció i el contacte amb allò masculí. En forma de vídeo performàtic, aquest projecte també cerca les limitacions del binomi entre masculinitat i feminitat. En un qüestionament crític sobre la seva validesa, es remarca l’infantilisme, la ridiculesa i la immaduresa que s’atribueix encara al mon de la dona que, al ser interpretat per un home, desemboca en l’absurd i la mofa. El vídeo performàtic té tres moments en la vida de la dona: l’arribada de la menstruació, el despertar de la sexualitat i la menopausa. Aquests tres estatus es regeixen per la interpretació del cos de la dona a partir de l’home, qui interactua amb ella d’una manera en concret i modela l’arquetip que ella representa.
[spa] Se entiende que la configuración del cuerpo y la sexualidad tiene su origen en la mirada establecida en el proyecto moderno. Aunque su fuerza se ha reducido ante las estrategias de los estudios de género, todavía tiene una gran presencia a la hora de entender las relaciones. Este deseo conforma una estructura social y conductual hacia la mujer, objetivizada y transformada en un código sexual y erótico, el cual conlleva habitualmente un rol de víctima, acosada por un hombre fuerte, peligroso y animal. La no aceptación de estas estéticas y de estos roles provoca un abandono de la mujer por parte del hombre, quedando fuera de la interacción y el contacto con lo masculino. En formato de vídeo performático, este proyecto también busca las limitaciones del binomio entre masculinidad y feminidad. En un cuestionamiento crítico sobre su validez, se remarca el infantilismo, la ridiculez y la inmadurez que se atribuye todavía al mundo de la mujer que, al ser interpretada por un hombre, termina en el absurdo y la mofa. El vídeo performático tiene tres moments en la vida de la mujer: el advenimiento de la menstruación, el despertar sexual y la menopausia. Estos tres estatus se rigen por la interpretación del cuerpo de la mujer desde el hombre, el cual interactúa de una manera en concreto y modela el arquetipo que ella representa.
[eng] Some people understand the configuration of the body and sexuality has its origin in the gaze established in the modern project. Although his strength has been reduced by the strategies of gender studies, it still has a great importance to understand relationships. This desire forms a social structure towards women identity, being objectified and transformed into a sexual and erotic play, which usually involves the role of victim, harassed by a strong, dangerous and animal man. The non-acceptance of these aesthetics and of these roles causes the women abandonment by men, leaving them out of interaction and contact with the masculine. This project, built as a video performance, also seeks the limitations of the binomial between masculinity and femininity. In a critical questioning about its validity, is highlighted the infantilism, ridicule and immaturity still attributed to the women. But, when that role is interpreted by a man, it ends in absurdity and mockery. The video performance has three moments in a woman’s life: the advent of menstruation, sexual awakening and menopause. These three statuses are governed by how the man interpret the woman’s body, which interacts in a concrete way and models the archetype it represents.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Górriz, Lídia
URI: http://hdl.handle.net/2445/150220
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Las Edades de Priapo.pdf32.67 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons