Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/151425
Title: Actors de mim i mimògrafs en la documentació antiga: estudi i corpus documental
Author: González Galera, Víctor
Director/Tutor: Mayer, Marc, 1947-
Keywords: Filologia llatina
Filologia grega
Epigrafia
Papirs llatins
Papirs grecs
Història antiga
Latin philology
Greek philology
Epigraphy
Latin papyri
Greek manuscripts (Papyri)
Ancient history
Issue Date: 17-Feb-2020
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] En aquesta tesi doctoral presentem un estudi sobre els actors de mim i mimògrafs grecoromans a l’Antiguitat a partir de l’anàlisi de la documentació epigràfica i papiràcia del món antic, una font d’informació sovint negligida pels estudiosos del drama i que tanmateix ens ajuda a comprendre millor aquest espectacle en gran part encara desconegut, en aportar dades que amb freqüència complementen la informació que ens proporcionen els pocs fragments de mim que ens han arribat i que fins i tot contradiuen la imatge del mim que ens forneixen les fonts literàries. L’estudi se centra en l’examen d’aspectes concrets que ens permeten aprofundir en el nostre coneixement de la figura de l’actor de mim i el mimògraf, com ara llur sexe i edat, llur condició jurídica, llurs especialitzacions artístiques i la formació de companyies i associacions d’actors de mim, i també en l’anàlisi de qüestions com l’ús de noms artístics per part dels actors, els motius i llocs comuns presents en llurs inscripcions o els aspectes de l’acció dramàtica d’un actor de mim que evidencia la documentació, entre d’altres. Així mateix, presentem també un corpus format pels 186 documents epigràfics i papiracis en llatí, grec i copte referents a actors de mim i mimògrafs que hem analitzat per poder realitzar l’estudi, per tal que els estudiosos del mim grecoromà i del drama antic en general disposin d’un recull actualitzat d’una documentació dispersa en un gran nombre de publicacions diverses que no sempre estan a l’abast de l’investigador. En el corpus hem reunit no només aquells documents que fan referència de forma inequívoca a actors de mim i mimògrafs, sinó que també hem afegit aquells que documenten possibles artistes relacionats amb el mim, així com documents que hom ha considerat relatius a actors de mim però que a parer nostre no haurien de formar part del corpus: el motiu de llur inclusió és poder argumentar per què no fan referència a actors de mim. D’altra banda, hem procurat d’oferir per a cada document una descripció del suport, una transcripció acurada del text, una actualització bibliogràfica i una traducció i comentari de cada peça, que esperem que siguin útils per als qui consultin aquest treball.
[eng] It is the aim of this thesis to present a study on Greco-Roman mime actors and mimographers in Antiquity from the analysis of ancient inscriptions and papyri, a source of information that has often been neglected by the scholar community but which enables us to achieve a better understanding of this still obscure form of entertainment by complementing our knowledge of ancient mime from the scarce number of mime fragments that have reached our age and by providing us with a unique view on the subject, quite different in many ways from the severity with which ancient authors have often treated this dramatic genre. The study focuses on the examination of various subjects concerning mime actors and mimographers, such as their sex and age, legal status, artistic specialisations and the organisation of mime actors in troupes and colleges, as well as the use of stage names by mime actors, the motifs and commonplaces found in their inscriptions or aspects concerning mime performances, among other topics. Moreover, it is also offered in this thesis a corpus of the 186 Greek, Latin and Coptic documents referring to mime actors and mimographers analysed in the study, so that scholars interested in Greco-Roman mime and ancient drama may have an up-to- date collection of inscriptions and papyri that cannot always be easily reached because of the considerable number of works in which the documentation is dispersed. The corpus not only collects documents which can undoubtedly be ascribed to ancient mime actors and mimographers, but also inscriptions and papyri which may refer to possible mimic artists, as well as documents considered by other scholars to be related to mime actors but which in our view should be excluded from the corpus: the reason of their being included here is for us to be able to argue why they do not refer to mime actors. Furthermore, we have endeavoured to provide for each of the documents collected in the corpus a description of the document, an accurate transcription of its text, an up-to- date bibliography, and a translation and comment, which we hope may be of use to the reader.
URI: http://hdl.handle.net/2445/151425
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VGG_TESI.pdf5.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.