Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/152690
Title: Nous mètodes de captura i separació de CO2 aplicables a processos industrials
Author: Alonso Benito, Gerard
Prats Garcia, Hèctor
Bahamón García, Daniel
Keshavarz, Fatemeh
Gamallo Belmonte, Pablo
Giménez, Xavier
Sayós Ortega, Ramón
Keywords: Diòxid de carboni
Combustió
Gasos
Carbon dioxide
Combustion
Gases
Issue Date: 2016
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: La captura i la separació del CO2 són processos essencials en un món cada cop més industrialitzat i amb una finalitat molt clara: reduir l'emissió de CO2 a l'atmosfera i, així, minimitzar-ne l'efecte mediambiental. En aquest estudi ens centrarem en la faujasita i en el Cu-BTC, dos sòlids adsorbents d'elevada porositat. Mitjançant simulacions Monte Carlo Gran Canònic, obtindrem les isotermes d'adsorció del CO2 pur i en un corrent de postcombustió (15 % CO2 i 85 % N2). En ambdós corrents de gas, el Cu-BTC presenta una adsorció de CO2 més gran, mentre que, en el cas de la mescla de postcombustió, la faujasita amb una relació Si/Al d'1,18 presenta una selectivitat més gran envers el CO2. [ENG] Carbon dioxide capture and separation are essential processes, with a clear purpose in an industrialized world: the reduction of CO2 atmospheric emissions to minimize environmental effects. In this article we focus on faujasite and Cu-BTC, which are highly porous adsorbent materials. By means of grand canonical Monte Carlo simulations we will obtain the ad- sorption isotherms of pure CO2 and a post-combustion mixture (15 % CO2 and 85 % N2) in both materials. In both gas flows Cu-BTC shows the largest loading of CO2, while in the post-combustion mixture the faujasite with a Si/Al ratio of 1.18 presents the higher selectivity towards CO2.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.2003.01.71
It is part of: Revista de la Societat Catalana de Química, 2016, num. 15, p. 21-30
URI: http://hdl.handle.net/2445/152690
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.2003.01.71
ISSN: 1576-8961
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciència dels Materials i Química Física)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
671438.pdf570.19 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons