Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/156838
Title: Valoració de les declaracions de salut en l'etiquetatge d'aliments comercialitzats a Catalunya
Author: Comas Basté, Oriol
Latorre Moratalla, Mariluz
Castell Garralda, Victòria
Vidal Carou, Ma. Carmen
Keywords: Etiquetatge
Envasos d'aliments
Nutrició
Catalunya
Labeling
Food containers
Nutrition
Catalonia
Issue Date: 2018
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Des de l'any 2006 les declaracions de propietats saludables presents en els aliments es regeixen sota el Reglament (CE) núm. 1924/2006, que té com a principal objectiu que la població disposi d'informació veraç, fiable i científicament validada. Des de llavors, les afi rmacions de salut presents en les etiquetes s'han d'adequar als textos i les condicions autoritzats per aquesta normativa. La normativa estableix dos grans grups de declaracions: declaracions referides al paper dels nutrients o altres components sobre el creixement, desenvolupament i funcions del cos humà, incloses les psicològiques i de comportament, i les declaracions referides a la reducció d'un factor de risc de malaltia i les relacionades amb la salut i el desenvolupament dels nens. A part de defi nir el tipus de declaracions, aquesta normativa també estableix una sèrie de requisits generals i específi cs de condicions d'ús i restriccions per a l'autorització de les declaracions de salut. Aquest estudi té com a objectiu conèixer i estimar el nombre de declaracions de propietats saludables presents en l'etiquetatge de diferents aliments del mercat català, així com també valorar si aquestes declaracions s'adeqüen al que s'estableix en el Reglament (CE) núm.1924/2006 i altres reglaments que el desenvolupen. Per a la identificació de les declaracions es van avaluar un total de 3.220 aliments comercialitzats en diferents punts de venda de Catalunya. Només un 5% (n = 162) dels productes avaluats van presentar una o més declaracions de salut en les seves etiquetes, ja fos en forma de text, imatge o símbol. D'aquestes declaracions, la gran majoria feien referència a l'acció fisiològica d'un nutrient o una substància. Només un 0,5% dels productes contenien declaracions relatives al desenvolupament i salut dels nens i un 0,3% eren relatives a la reducció d'un factor de risc de malaltia. Així, les categories d'aliments que van presentar una major freqüència de declaracions de salut van ser llets de creixement, begudes vegetals, llets fermentades, margarines, llets, cereals d'esmorzar i sucs de fruita. D'altra banda, els aliments corresponents a les categories de mantegues, formatges, plats preparats i dolços no van mostrar cap declaració de propietats saludables. Entre els 162 productes que incloïen declaracions en les etiquetes es van identificar un total de 384 declaracions, de les quals més del 60% feien referència a les funcions de vitamines i minerals (especialment vitamina D i calci). També van ser freqüents les declaracions sobre els efectes en la salut cardiovascular del consum reduït de greixos saturats o de la seva substitució per greixos insaturats. El 73% de les declaracions de salut s'adequaven als textos i les condicions autoritzats per la normativa. D'aquestes, el 45% utilitzaven la mateixa redacció que l'autoritzada i la resta, encara que amb un text diferent, van ser considerades correctes aplicant els principis de flexibilitat. El 27% de les declaracions no s'adequaven a la normativa. Els motius pels quals aquestes declaracions no es van poder considerar com a correctes van ser perquè feien referència a efectes sobre la salut de nutrients o substàncies per als quals no hi ha autorització expressa (6%), utilitzaven una redacció que excedia els principis de flexibilitat (12%), no complien amb les condicions específiques per a ser utilitzades (3%) o eren imatges o marques comercials considerades com a declaració de salut i no anaven acompanyades de cap altra declaració específica (6%).
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.2005.01.75
It is part of: TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments, 2018, vol. 17, num. 1, p. 6-21
URI: http://hdl.handle.net/2445/156838
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.2005.01.75
ISSN: 1137-7976
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
688168.pdf2.74 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons