Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/158460
Title: Aproximació als trets melòdics de les interrogatives de l'espanyol parlat per suecs
Author: Martorell Morales, Laura
Keywords: Suec
Castellà (Llengua)
Entonació (Fonètica)
Preguntes i respostes
Swedish language
Spanish language
Intonation (Phonetics)
Questions and answers
Issue Date: 2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Presentem l'anàlisi d'un corpus de 60 enunciats interrogatius absoluts provinents de la parla espontània de 20 informants parlants nadius de suec i estudiants d'espanyol com a llengua estrangera amb nivell mínim B1. L'objectiu és descriure l'entonació de les interrogatives absolutes de l'espanyol parlat per suecs per determinar els patrons melòdics que utilitzen i si aquests es corresponen amb els interrogatius de l'espanyol peninsular, seguint la metodologia d'Anàlisi Melòdica de la Parla. Els resultats mostren que només un 28,33% dels enunciats s'adeqüen a patrons interrogatius, majoritàriament al patró típic de la pregunta, i que la resta corresponen a patrons suspesos (40%), declaratius (21,66%) o emfàtics (10%). Per tant, justifiquen l'interès de continuar la recerca, que preveu aprofundir en la caracterització dels trets melòdics de la interllengua per a la seva possible aplicació didàctica.
[spa] Presentamos el análisis de un corpus de 60 enunciados interrogativos absolutos que provienen del habla espontánea de 20 informantes hablantes nativos de sueco y estudiantes de español como lengua extranjera con nivel mínimo B1. El objetivo es describir la entonación de las interrogativas absolutas del español hablado por suecos para determinar los patrones melódicos que utilizan y si éstos se corresponden con los interrogativos del español peninsular, siguiendo la metodología de Análisis Melódico del Habla. Los resultados muestran que sólo un 28,33% de los enunciados se adecuan a patrones interrogativos, mayoritariamente al patrón típico de la pregunta, y que el resto corresponden a patrones suspendidos (40%), declarativos (21,66%) o enfáticos (10%). Por tanto, justifican el interés de proseguir la investigación, que prevee profundizar en la caracterización de los rasgos melódicos de la interlengua para su posible aplicación didáctica.
[eng] We analyse a corpus of 60 absolute interrogative utterances which come from the spontaneous talk of 20 informants, all of them native Swedish speakers who are learning Spanish as a foreign language with a minimum of level B1. Our purpose is to describe the intonation of the absolute interrogatives in the Spanish spoken by Swedish students for determining the melodic patterns they use and if these match the interrogatives in Peninsular Spanish, following the Melodic Analysis of Speech methodology. The results show that only 28,33% of the utterances match the interrogative patterns, mainly the tipical pattern of the question, and the rest of them corresponds to suspended (40%), neutral (21,66%) or emphatic (10%) patterns. Therefore, the interest in continuing the research is justifyied, since it intends to provide more insight about the characterization of the prosodic features of the interlanguage for its possible teaching implementation.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/10968
It is part of: Phonica , 2013, num. 9-10, p. 99-106
URI: http://hdl.handle.net/2445/158460
ISSN: 1699-8774
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
679133.pdf570.58 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons