Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/165219
Title: Comentari a la STC 46/2015, de 5 de Març, sobre la Llei 24/2009, de 23 de desembre del Síndic de Greuges. Consideracions entorn a la exclusivitat de les seves funcions de supervisió i la dimensió exterior de la Institució
Author: Ridao, Joan, 1967-
Keywords: Tribunals constitucionals
Defensor del poble
Constitutional courts
Ombudsman
Issue Date: Jul-2015
Publisher: Generalitat de Catalunya
Abstract: El Tribunal Constitucional (TC) va dictar el passat 5 de març una esperada sentència (STC 46/2015),1 per la qual donava resposta al re‐ curs d'inconstitucionalitat interposat pel De‐ fensor del Poble (DP) (24 de març de 2010) contra distints preceptes de la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges (LSG).2 Aquesta Llei de desenvolupament bàsic estatutari tenia per objecte, d'acord amb el seu article 1, lletres a i b, regular aquesta institució de la Generalitat (art. 78.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, EAC), encarregada de protegir i de defensar els drets i les llibertats constitucionals i estatutàries; a més d'assumir la condició d'Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i Altres Tractes Cruels, Inhumans o Degradants (en endavant, Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura), en el marc del Protocol de les Naci‐ ons Unides (en endavant, Protocol facultatiu),3 a l'empara de l'article 196.4 EAC, que enco‐ mana a la Generalitat l'adopció de les mesures necessàries per executar les obligacions deri‐ vades dels tractats i convenis internacionals.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/dgrip/revista_activitat_28.pdf
It is part of: Activitat Parlamentària , 2015, num. 28, p. 103-113
URI: http://hdl.handle.net/2445/165219
ISSN: 1577-7162
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
652292.pdf2.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.