Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166074
Title: Lipid-lowering drugs in Acute Myocardial Infarction prevention
Author: Picazos Muniesa, Maria del Mar
Director/Tutor: Palomer Tarridas, Francesc Xavier
Keywords: Farmacologia cardiovascular
Infart de miocardi
Agents antilipèmics
Treballs de fi de grau
Cardiovascular pharmacology
Myocardial infarction
Antilipemic agents
Bachelor's thesis
Issue Date: Mar-2020
Abstract: [eng] Acute myocardial infarction (AMI) is defined as myocardial cell death caused by prolonged myocardial ischemia. Although advances in both acute and secondary prevention treatment in recent years have improved the prognosis of the disease, it continues to have a great impact on society, as 14% of individuals with AMI will die because of it in the following year. First, this project seeks to contextualize, through epidemiological studies, the relevance of type 1 AMI worldwide, as well as the acute treatment of the disease. Finally, it delves into the pathophysiology involved and focuses on prevention. Accumulation of low density lipoproteins (LDL) in the arterial wall is one of the major risk factors for developing atherosclerosis, the main trigger for type 1 AMI. Statins are currently established as the reference treatment for AMI prevention, both in monotherapy and in combination with other lipid-lowering drugs. Combined therapies have shown to induce major reductions in cardiovascular risk, but research must be continued to improve outcomes. Statins have traditionally been used together with cholesterol absorption inhibitors, bile acid sequestrants and fibrates. A new lipid-lowering drug family, monoclonal antibodies inhibiting PCSK9 proteins, has been developed recently, showing promising results for the disease prevention, awaiting further safety and efficiency studies.
[cat] L’infart agut de miocardi (AMI) es defineix com la mort del miocardi causada per una isquèmia prolongada. Tot i que els avenços en el tractament tant agut com de prevenció secundària dels últims anys han millorat la prognosi de la malaltia, aquesta segueix tenint un gran impacte en la societat, ja que el 14% dels individus que pateixin un AMI en moriran com a conseqüència abans d'un any. En primer lloc, aquest treball busca contextualitzar, mitjançant estudis epidemiològics, la rellevància global de l’AMI tipus 1 així com el tractament agut de la malaltia. Finalment, aprofundeix en la fisiopatologia involucrada per després centrar-se en la prevenció. L’acumulació de lipoproteïnes de baixa densitat en la paret arterial és un dels principals factors de risc per a desenvolupar aterosclerosi, el desencadenant principal de l’AMI tipus 1. Actualment les estatines estan establertes com el tractament de referència per a la prevenció de l’AMI, tant en monoteràpia com en teràpia combinada amb altres fàrmacs hipolipemiants. Les teràpies combinades han demostrat induir majors reduccions del risc d’esdeveniments cardiovasculars, però s’ha de continuar la recerca per a millorar els resultats. Tradicionalment les estatines s'han utilitzat conjuntament amb inhibidors de l’absorció del colesterol, segrestadors d’àcids biliars i fibrats. Recentment s'ha desenvolupat una nova família d’hipolipemiants, els anticossos monoclonals inhibidors de la PCSK9, els quals mostren resultats prometedors en la prevenció de la malaltia, a l’espera de nous estudis de seguretat i eficiència.
Note: Treballs Finals de Grau de Farmàcia, Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Universitat de Barcelona, 2020. Tutor/a: Palomer Tarridas, Francesc Xavier
URI: http://hdl.handle.net/2445/166074
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Farmàcia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Picazos_Muniesa_2020.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons