Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166397
Title: Estudi exploratiu dels obstacles de la divulgació biomèdica a Catalunya des del punt de vista dels professionals
Author: Diviu Miñarro, Clàudia
Director/Tutor: Bueno i Torrens, David, 1965-
Keywords: Comunicació
Ciències de la salut
Divulgació científica
Tesis de màster
Communication
Medical sciences
Science news
Masters theses
Issue Date: 2018
Abstract: [cat] La divulgació biomèdica a Catalunya és escassa, i els motius d’aquesta manca són diversos: la falta d’interès dels científics per a explicar-ho de forma simplificada i entenedora, la poca especialització dels periodistes o la baixa atracció dels ciutadans per aquest àmbit. Per aquestes raons, els mitjans de comunicació no troben cap motiu per introduir més programes o notícies de divulgació a la seva oferta. Així, cada vegada els ciutadans veuen la biomedicina com quelcom més allunyat i incomprensible, i la ciència també els sent a ells d’aquesta manera. Però la biomedicina és bàsica per la vida de les persones en l’actualitat, i per això no pot ser entesa com a exclusiva per als científics i cal divulgar-la a la societat. Aquest Treball de Final de Màster mostra quins són els obstacles més rellevants de la divulgació biomèdica a Catalunya des del punt de vista dels seus professionals, que són diversos a causa de la pluralitat d’àmbits que aquesta engloba. Així, per fer la investigació s’han entrevistat trenta professionals del sector (metges, investigadors, divulgadors, periodistes i comunicadors d’entitats de recerca biomèdica o relacionades amb la investigació de Catalunya) i s’ha analitzat la seva opinió quantitativament i qualitativa. Els resultats obtinguts indiquen que les necessitats de la divulgació biomèdica a Catalunya segons els professionals del sector són augmentar la generació de material divulgatiu, incrementar la presència de divulgació biomèdica als mitjans de comunicació de massa i assegurar l’especialització dels periodistes científics. A més, aquests també mostren la importància d’introduir la ciència dins la cultura, el lloc al qual pertany, i assegurar uns mínims d’educació científica durant l’etapa escolar.
[eng] There are different reasons to explain why there is such little scientific dissemination in Catalonia: the lack of scientists’ interest to explain it in a simplified and understandable way, the low specialization of journalists or the little attraction that this field generates to citizens. For these reasons, the media finds no reason to add more programs or news related to biomedical topics to their offer. Thus, citizens see biomedicine as something distant and incomprehensible. However, nowadays biomedicine is essential for people's lives, and that's why it cannot be exclusively directed to scientists: it is necessary to spread it to the general public. This project shows the most significant obstacles of biomedical dissemination in Catalonia from the professionals’ points of view, which are diverse due to the plurality of fields that it encompasses. For this reason, the research has been carried out by interviewing thirty professionals from the sector (doctors, researchers, disseminators, journalists and communicators of biomedical research organizations or related to the research in Catalonia) and analyzing their opinions both quantitatively and qualitatively. The results indicate that the needs of biomedical dissemination in Catalonia according to its professionals are increasing the generation of dissemination material, increasing the presence of biomedical dissemination in the Catalan mass media and ensuring the specialization of scientific journalists. In addition, they also show the importance of introducing science into the cultural world (where it actually belongs), and making sure that schools reach a minimum level of scientific education.
Note: Treballs Finals de Màster de Comunicació Especialitzada, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: David Bueno Torrens
URI: http://hdl.handle.net/2445/166397
Appears in Collections:Màster Oficial - Comunicació Especialitzada

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM Clàudia Diviu.pdf2.66 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons