Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166639
Title: Genovesos i ciutadans de Barcelona. Competència i impuls en el comerç mediterrani de 1550 a 1630
Author: Dantí i Riu, Jaume, 1956-
Keywords: Història moderna
Comerç
Barcelona (Catalunya)
Gènova (Itàlia)
Modern history
Commerce
Barcelona (Catalonia)
Genoa (Italy)
Issue Date: 2018
Abstract: [cat] La presència genovesa a Catalunya va ser continuada durant tot el segle XVI i fins ben entrat el XVII, especialment en el període estudiat de 1550 a 1630. Aquesta presència es convertia en una important competència, com succeïa amb el comerç català a Sicília o Sardenya, que es va intensificar a partir dels privilegis concedits per Carles V, que facilitaven l’exportació dels seus productes, i posteriorment pels vincles financers que establiren amb la monarquia hispànica. A partir de 1555 i sobretot a l’últim quart del segle XVI van augmentar molt les arribades de productes genovesos, al mateix temps que es corresponia amb l’increment de les exportacions de teixits peninsulars, unes i altres realitzades per agents d’aquella república. A les primeres dècades del segle XVII, però, es va fer més habitual la participació de vaixells, patrons i mercaders catalans en la mateixa activitat comercial dels genovesos.
[spa] La presencia genovesa en Cataluña fue continuada durante todo el siglo XVI y hasta bien entrado el XVII, especialmente en el periodo estudiado de 1550 a 1630. Esta presencia se convertía en una importante competencia, como sucedía con el comercio catalán en Sicilia o Cerdeña, que se intensificó a partir de los privilegios concedidos por Carlos V, que facilitaban la exportación de sus productos, y posteriormente por los vínculos financieros que establecieron con la monarquía hispánica. A partir de 1555 y sobre todo en el último cuarto del siglo XVI aumentaron mucho las llegadas de productos genoveses, al tiempo que se correspondía con el incremento de las exportaciones de tejidos peninsulares, unas y otras realizadas por agentes de aquella república. En las primeras décadas del siglo XVII, sin embargo, se hizo más habitual la participación de barcos, patrones y mercaderes catalanes en la misma actividad comercial de los genoveses.
[eng] The Genoese presence in Catalonia was continued throughout the 16th century and until the 17th, especially in the period studied from 1550 to 1630. This presence became an important competition, as happened with the Catalan trade in Sicily or Sardinia, intensified from of the privileges granted by Charles V, which facilitated the export of their products, and later by the financial ties they established with the Monarchy of Spain. From 1555 and especially in the last quarter of the 16th century, arrivals of Genoese products increased greatly, while it corresponded to the increase in exports of peninsular fabrics, some carried out by agents of that republic. In the first decades of the 17th century, however, the participation of Catalan ships, skippers and merchants in the same commercial activity as the Genoese became more common.
Note: Podeu consultar el llibre d'actes del congrés a: http://hdl.handle.net/2445/166326
It is part of: Comunicaciós a: Actes del VIII Congrés d’Història Moderna de Catalunya: Catalunya i el Mediterrani. Barcelona, 17-20 desembre 2018. Coordinadors: J. Dantí, X. Gil, D. Sola, I. Mauro. [ISBN: 978-84-09-20330-7]. pp. 633-653.
URI: http://hdl.handle.net/2445/166639
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/166326
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Jornades (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
J.Dantí_Volum de Comunicacions-VIII congrés.pdf891.79 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons