Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166668
Title: Entre el mar, la ciutat i el cel: la presència de la costa mediterrània en les imatges dels sants patrons de Barcelona (segles XVI-XVIII)
Author: Farias Muñoz, Laura
Fontcuberta i Famadas, Cristina
Keywords: Barcelona (Catalunya)
Mediterrània (Mar)
Contrareforma
Sants patrons
Barcelona (Catalonia)
Mediterranean Sea
Counter Reformation
Christian patron saints
Issue Date: 2018
Abstract: [cat] Barcelona i el mar Mediterrani són dues entitats indissociables i el dibuix del relleu de la ciutat s’ha convertit en una icona identificable arreu del món. Les vistes del port de Barcelona existeixen d’antic, i les obres d’art que han representat el mar i la costa barcelonina han estat nombroses. Tanmateix, l’skyline o perfil de Barcelona tan conegut avui té orígens molt poc estudiats en l’art, els quals caldria traçar a l’època postconciliar i, especialment, dins del llenguatge barroc. Encara que la presència del perfil urbà en època moderna no es limità a un gènere concret, tingué un especial protagonisme en les obres de temàtica religiosa. En el cas de la producció artística barcelonina, però també en la d’altres ciutats portuàries mediterrànies, el binomi de ciutat i sant patró esdevingué prou important per tal de poder establir una correlació explicable des d’un punt de vista formal i tipològic. Així, les obres traspuen els interessos socials i polítics que existiren rere la promoció d’uns santorals urbans que, tant per hagiografia com per iconografia, es caracteritzaren per la important presència del mar en llurs vides i imatges.
[spa] Barcelona y el mar Mediterráneo son dos entidades indisociables y el dibujo del relieve de la ciudad se ha convertido en un icono identificable alrededor del mundo. Las vistas del puerto de Barcelona tienen orígenes antiguos, y las obras de arte que han representado el mar y la costa barcelonesa, han sido numerosas. Aun así, este skyline tan conocido hoy en día, tiene orígenes poco estudiados en el arte, que deberían trazarse en la época postconciliar y, especialmente, dentro del lenguaje barroco. Aunque la presencia del perfil urbano en época moderna no se limitó a un género concreto, tuvo especial protagonismo en las obras de temática religiosa. En el caso de la producción artística barcelonesa, pero también en la de otras ciudades portuarias mediterráneas, el binomio de santo patrón y ciudad se repitió suficientemente como para establecer una correlación explicable desde un punto de vista formal y tipológico. A su vez, las obras reflejan los intereses políticos y sociales que existieron tras la promoción de unos santorales urbanos que, tanto por hagiografía como por iconografía, se caracterizaron por la importante presencia del mar en sus vidas e imágenes.
[eng] Barcelona and the Mediterranean Sea are two inseparable entities and the drawing of city reliefs has become an identifiable icon around the world. The Barcelona’s port views have ancient origins, and the artworks that have represented the sea and coast of the city have been numerous. Nonetheless, this well knows skyline, has shallow unexplored origins in the field of art that we should draw up in the postconciliar era and especially within a baroque language. In the case of Barcelona art production, but also in other Mediterranean port cities, the binomial of patron saint and city was enough repeated to establish a correlation explicable from a formal and typological point of view. In turn, the artworks reflect the political and social interests that were after the promotion of urban saints’ calendar, whose hagiography and iconography were characterized by an important presence of the sea.
Note: Podeu consultar el llibre d'actes del congrés a: http://hdl.handle.net/2445/166326
It is part of: Comunicaciós a: Actes del VIII Congrés d’Història Moderna de Catalunya: Catalunya i el Mediterrani. Barcelona, 17-20 desembre 2018. Coordinadors: J. Dantí, X. Gil, D. Sola, I. Mauro. [ISBN: 978-84-09-20330-7]. pp. 1095-1117.
URI: http://hdl.handle.net/2445/166668
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/166326
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Història de l'Art)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L. Farías C. Fontcuberta Volum comunicacions VIII congrés.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons