Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/167137
Title: El poblament ibèric a Flix: de la primera edat del ferro a la formació de la cultura ibèrica a l'antiga Ilercavònia
Author: Belarte Franco, Maria Carme
Noguera Guillén, Jaume
Olmos Benlloch, Pau
Keywords: Ibers
Protohistòria
Edat del ferro
Flix (Catalunya)
Ribera d'Ebre (Catalunya)
Excavacions arqueològiques
Iberians
Protohistory
Iron age
Flix (Catalonia)
Ribera d'Ebre (Catalonia)
Archaeological excavations
Issue Date: 26-Jan-2019
Publisher: Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre
Abstract: [cat] En aquest article recollim les dades sobre poblament de l'edat del ferro dins el terme municipal de Flix, on tenim coneixement de tres jaciments: Sebes, els Castellons i el Barranc del Mosselló. En el cas dels dos primers, es coneixen tant els assentaments com les respectives necròpolis; Sebes té dues fases d'ocupació corresponents al primer ferro i època ibèrica respectivament, i probablement els Castellons té també una llarga durada i diverses fases. Quant al Barranc del Mosselló, és una petita talaia. El jaciment de Sebes, excavat en la seva totalitat, és el més ben conegut dels tres. La informació proporcionada globalment pels tres jaciments ens permet analitzar una fase mal coneguda dins la protohistòria catalana, el moment de formació de la cultura ibèrica, i ens permet analitzar-ne de manera conjunta els llocs d'hàbitat i les necròpolis.
[spa] En este artículo recogemos los datos sobre poblamiento de la Edad de Hierro en el término municipal de Flix, donde tenemos conocimiento de tres yacimientos: Sebes, Els Caste- llons y Barranc del Mosselló. En el caso de los dos primeros se conocen tanto los asentamientos como las respectivas necrópolis. Sebes tiene dos fases de ocupación, correspondientes al Primer Hierro y a la época ibérica, respectivamente, y probablemente Els Castellons tiene también una larga duración y varias fases. En cuanto al de Barranc del Mosselló, es una pequeña atalaya. El yacimiento de Sebes, excavado en su totalidad, es el más conocido de los tres. La información proporcionada globalmente por los tres yacimientos nos permite analizar una fase mal conocida dentro de la proto- historia catalana, el momento de formación de la cultura ibérica, y nos permite analizar de manera conjunta sus lugares de hábitat y necrópolis.
[eng] In this article, we collect the data on Iron Age settlement in the municipality of Flix, where three sites are known: Sebes, Els Castellons and El Barranc del Mosselló. Both the settlements and their respective necropolises are known for the first two. Sebes has two phases of occupation corresponding to the early Iron Age and the Iberian period respectively, and Els Castellons probably also lasted a long time, with various phases. Meanwhile, El Barranc del Mosselló is a small watchtower. The Sebes settlement, which has been fully excavated, is the best known of the three. The information provided overall for the three settlements allows us to analyse a little-known phase of Catalan protohistory - the time when the Iberian culture was formed - allowing us to analyse the inhabited sites and the necropolises jointly.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/MiscellaniaCERE/article/view/349035
It is part of: Miscel·lània del CERE, 2019, num. 28, p. 223-246
URI: http://hdl.handle.net/2445/167137
ISSN: 2385-4294
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
685922.pdf813.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.