Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/167368
Title: La coeducació: anàlisi del treball en igualtat d’un centre de primària
Author: Celdrán Espejo, Marta
Director/Tutor: Wilson Daily, Ann Elizabeth
Keywords: Educació primària
Coeducació
Igualtat de gènere
Treballs de fi de grau
Primary education
Coeducation
Gender equality
Bachelor's thesis
Issue Date: 31-May-2020
Abstract: En aquest estudi s’analitza el treball en igualtat de gènere d’un centre educatiu de primària per detectar quins són els principals elements que dificulten la coeducació. La mostra es va obtenir de l'observació de 5 classes d’un aula de sisè de primaria i les entrevistes a 6 infants d’entre 10 i 11 anys, al cap d’estudis del centre i a 3 expertes en el treball de perspectiva de gènere. Els resultats constaten que el sexisme és present a l’aula i indiquen que la diferència d’ocupació de l’espai sonor i físic, l’atenció i l’androcentrisme són factors claus de desigualtat a l’aula. En el marc de la millora del treball en igualtat de gènere del centre educatiu, els resultats obtinguts suggereixen que la manca de formació del professorat, l’absència de planificació de la intervenció coeducativa i la dificultat de treballar conjuntament amb tota la comunitat educativa són elements que limiten la coeducació. Tenint en compte els resultats de l’estudi i la importància de la consciència crítica del professorat, s’ha elaborat una guia per a l’autorevisió de les pràctiques docents basada en l’enfocament doing gender.
This study analyzes the work on gender equality in elementary school to detect the main elements that hinder co-education. The sample was obtained from the observation of 5 classes of a sixth grade classroom and from interviews with 6 students between 10 and 11 years old, the head of studies of the center and 3 experts in the perspective work of gender. The results show that sexism is present in the classroom, it has been identified that the difference in occupation of sound and physical space, attention and androcentrism are key factors of inequality in the classroom. In the framework of improvement in gender equality work in school, the results suggest that the lack of teacher training, the lack of a co-educational intervention planning and the difficulty of working together with the whole educational community are elements that limit gender equality. Taking into account the results of the study and the importance of teachers’ awareness, a guide has been created for the self-review of teaching practices based on the doing gender approach.
Note: Treballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Primària, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutora: Ann Elizabeth Wilson Daily
URI: http://hdl.handle.net/2445/167368
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Primària

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfg_marta_celdran_espejo.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons