Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169103
Title: Proposta didàctica per treballar l’alfabetització mediàtica i informacional al cicle superior de l’educació primària
Author: Llenas i Castellanos, Marta
Director/Tutor: Bellatti, Ilaria
Keywords: Educació primària
Alfabetització informacional
Alfabetització digital
Treballs de fi de grau
Primary education
Information literacy
Computer literacy
Bachelor's thesis
Issue Date: 2020
Abstract: [cat] En aquest Treball Final del Grau de Mestre d’Educació Primària es dissenya, s’aplica i s’avalua una proposta didàctica en línia pel curs de 5è d’Educació Primària. La proposta està fonamentada en una recerca sobre la desinformació i els seus efectes multidimensionals en les persones que construeixen la pròpia visió sobre la realitat des del propi dietari informatiu. Per aquest motiu es destaca la importància de l’Alfabetització Mediàtica i Informacional en edats primerenques per complementar el recorregut formatiu dels alumnes en adquisició d’habilitats i coneixements lingüístics i comunicatius des de l’anàlisi i contrastació de les fonts d’informació. D’aquesta manera es vol contribuir a donar eines que permetin detectar la manipulació i el biaix del contingut informatiu produït pels mitjans de comunicació, i posicionar als ciutadans de les noves generacions de forma autònoma i de manera independent davant del món. La Seqüència Didàctica estableix els hàbits de consum de notícies informatives mediàtiques de l’alumnat i va dirigida a treballar la Competència Mediàtica i Informacional d’aquests a través de sis sessions en les quals els alumnes adquiriran les eines necessàries per analitzar amb rigor notícies informatives mediàtiques sobre el SARS-CoV-2. La Seqüència Didàctica s’ha dissenyat amb la intenció d’establir passos de detecció de notícies que produeixin desinformació i per tal de conèixer el funcionament dels mitjans de comunicació. Amb aquesta proposta es pretén millorar la visió crítica del que passa al voltant dels alumnes i la seva capacitat de discernir i d’accedir a notícies informatives confiables. L’aplicació s’ha realitzat en línia al curs de 5è de Primària d’una escola pública i ha tingut resultats positius en els objectius proposats, arribant a observar un perfeccionament dels alumnes en la percepció del món de la informació. S’ha valorat positivament el grau de satisfacció i conformitat sobre el funcionament de la Seqüència Didàctica per part de l’alumnat i dels familiars que els han acompanyat.
[eng] This Final Project of the Degree in Primary Education designs, applies and evaluates a methodological online proposal for 5th grade students. This proposal is substantiated in a research on disinformation and its multidimensional effects on people that build their own vision of reality on their media consumption. Therefore, Media and Informational Literacy is key on early ages to improve the education of the students on linguistic and communicative abilities and analysing and comparing data sources. Thus, it contributes to give tools to identify manipulation and content bias through mass media and to position new generations citizens to be autonomous and independent. The proposal establishes the media news consumption patterns on the students and focuses on working on the Media and Informational Literacy of those through six sessions, on which students will develop the necessary tools to accurately assess the reliability of the media news on SARS-CoV-2. This proposal has been designed with the intention to establish steps to spot news that produce disinformation and to learn the operation of the communication media. Therefore, improving students critical thinking about their environment and their capacity to access to trustable news. This methodological proposal has been applied online at the 5th grade of a state school and has obtained positive results on the proposed objectives, causing a refinement on the students perceptions of mass media. The satisfaction of the students and their families on the proposal has been positively assessed.
Note: Treballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Primària, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2010- Modalitat B. Tutora: Ilaria Bellatti
URI: http://hdl.handle.net/2445/169103
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Primària

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFGPIB_Llenas_Marta_TreballEscrit.pdf9.54 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons