Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169177
Title: Obrim les aules a la literatura: educació literària i mètodes globalitzats a secundària
Author: Quintà Soler, Laia
Director/Tutor: Coll, Jaume (Coll Llinàs)
Keywords: Didàctica de la literatura
Aprenentatge actiu
Tesis de màster
Literature--Study and teaching
Active learning
Masters theses
Issue Date: 2020
Abstract: Aquest Treball Final de Màster pretén reflexionar sobre la importància del paradigma de l’educació literària com a marc didàctic de referència en l’educació secundària obligatòria i sobre la contribució de les metodologies amb enfocament globalitzador al desenvolupament d’una competència literària plena i al descobriment del gust per la lectura, objectius centrals d’aquest paradigma. Per fer-ho, en primer lloc, acotem el concepte d’educació literària, analitzem la seva integració a la normativa educativa vigent (Decret 187/2015 i document de Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic), i repassem els beneficis i les possibilitats de transversalitzar la lectura literària de manera programada i coordinada amb altres àmbits curriculars (social, cultura i valors, artístic, i personal i social). En segon lloc, definim els mètodes globalitzats, analitzem la seva contribució a la generació d’aprenentatges significatius i reflexionem sobre l’ús de les constel·lacions literàries com a eina metodològica per introduir l’educació literària en projectes interdisciplinaris i globalitzats. Finalment, presentem una proposta d’intervenció model —pensada per abordar competències i continguts dels àmbits lingüístic, social, cultura i valors, artístic, digital i personal i social a 4t d’ESO amb el centre d’interès de la Guerra Civil espanyola— adaptada al Decret 187/2015 que concreta les propostes i enfocaments teòrics defensats.
This Master Thesis aims to consider the importance of the literary education paradigm as a reference framework in secondary education. It also wants to analyse the contribution of methodologies with a global approach to the development of a full literary competence and the discovery of the pleasure for reading. To do this, first of all, we take the concept of literary education, we analyse how it is addressed in current educational regulations (Decree 187/2015 and the document Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic). We also go over the benefits and possibilities of promoting literary reading in other curricular areas (social, culture and values, artistic, and personal and social). In second place, we define globalized methods in education and their contribution to the generation of meaningful learning. We also consider the use of literary constellations as a methodological tool to introduce the literary education paradigm in interdisciplinary and globalized projects. Finally, we present an intervention proposal adapted to Decree 187/2015 that allows to materialize the proposals and theoretical approaches defended. This project is thought to work skills and contents of five curricular fields (linguistic, social, culture and values, artistic, digital and personal and social) in the fourth course of secondary school (15-16 years) with the thematic focus of the Spanish Civil War.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Jaume Coll Llinàs
URI: http://hdl.handle.net/2445/169177
Appears in Collections:Màster Oficial - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfm_laia_quinta_soler.pdf1.97 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons