Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169181
Title: La perspectiva interseccional a l’aula: proposta d’un model didàctic per aplicar l’educació inclusiva interseccional a secundària
Author: Solé Martín, Laura
Director/Tutor: Coll, Jaume (Coll Llinàs)
Keywords: Educació inclusiva
Educació intercultural
Treballs de fi de màster
Inclusive education
Multicultural education
Master's thesis
Issue Date: 2020
Abstract: La proposta de TFM que teniu a mans pretén contribuir a l’aplicació de l’educació interseccional a l’etapa de secundària. Per fer-ho, en primer lloc, reflexionem sobre les estructures de dominació presents a les aules que tenen un impacte en la configuració de la identitat dels adolescents. A continuació, acotem el concepte d’educació interseccional, els seus antecedents i principals vincles amb altres corrents pedagògiques i aportem orientacions metodològiques per aplicar-la a l’aula de secundària. En darrer lloc, es proposa una seqüència didàctica per aplicar la perspectiva interseccional a la matèria de llengua catalana i literatura de segon d’ESO.
The TFM proposal aims to contribute to the application of intersectional education at the secondary education. To do this, first of all, we reflect on the domination structures present in classrooms that have an impact on the configuration of the identity of teenagers. Next, we take the concept of intersectional education, its antecedents and its main links with other pedagogical currents and we provide methodological guidelines to apply it in the secondary classroom. Lastly, a didactic sequence is proposed to apply the intersectional perspective in the subject of Catalan language and second grade ESO literature.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Jaume Coll
URI: http://hdl.handle.net/2445/169181
Appears in Collections:Màster Oficial - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfm_laura_sole_martin.pdf833.42 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons