Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169191
Title: Els infinitius del tipus 'néix(e)re' i la seva àrea geogràfica
Author: Adam i Aulinas, Montserrat
Keywords: Català central
Fonètica
Fonologia
Verbs
Morfologia (Gramàtica)
Central Catalan
Phonetics
Phonology
Verbs
Morphology (Grammar)
Issue Date: 2004
Publisher: Universitat de Lleida
Abstract: [cat] L'article traça l'àrea geogràfica en què els infinitius rizotònics de la classe II amb final d'arrel / S , Z , m , ñ , s , z / (o alguns de la classe III assimilables pel que fa a la forma infinitiva) presenten epèntesi posterior al morf / R / d'infinitiu (ex. néix(e)re). Aquesta àrea se situa al nord-est del català central i té un perímetre en part diferent segons de quin tipus de fonema final d'arrel es tracti; també hi té incidència la presència de ròtica a l'arrel. Aquestes diferències pel que fa a la manifestació de la característica havien ja estat posades en relleu per Pi 1993, en el seu cas limitant-se a l'anàlisi d'un grup definit d'informants d'una sola localitat i fent referència estrictament als infinitius de la classe II. En el nostre estudi, de tipus geolingüístic, les diferències s'han posat de manifest en la diferent extensió superficial de la característica. Igualment, es comparen les dades corresponents a aquests infinitius que es troben a la Flexió verbal d'Alcover 1906-1928 i les recollides en una investigació pròpia (1999-2003). En el cas d'aquesta última, s'han realitzat enquestes a 42 poblacions (entre les quals les d'Alcover 1906-1928) i s'ha comptat amb un total de 126 informants, pertanyents al segment d'edat de 50-60 anys i seleccionats mitjançant atzar estadístic. [eng] The article defines the geographical area in which class II rhizotonic infinitives with root ending in / S , Z , m , ñ , s , z / (and other class III verbs that are comparable with regard to their infinitive form) present epenthesis after the morph / R / of the infinitive (e.g. néix(e)re). The area is located in the north-eastern part of central Catalan and its perimeter differs in part according to the final phoneme of the root; the presence of the rhotic in the root is also significant. These differences in the manifestation of the feature were stressed by Pi 1993, in a study limited to the analysis of a defined group of informants from a single place and referring strictly to class II infinitives. In the present geolinguistic study, the varying surface area in which the feature is found reveals these differences. We also compare the data corresponding to these infinitives found in Flexió verbal (Alcover 1906-1928) and the data compiled in our own study (1999-2003). In our research we performed interviews in 42 locations (among them those studied by Alcover 1906-1928) with a total of 126 randomly selected informants aged between 50 and 60.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Sintagma/article/view/60528
It is part of: Sintagma, 2004, vol. 16, p. 43-76
URI: http://hdl.handle.net/2445/169191
ISSN: 0214-9141
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
588055.pdf4.18 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons