Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169224
Title: Educació afectivosexual: programa d'intervenció a secundària
Author: Puig Rabat, Mariona
Director/Tutor: Domènech Bonet, Antoni
Keywords: Educació afectiva
Educació sexual
Tesis de màster
Affective education
Sex instruction
Masters theses
Issue Date: 2020
Abstract: L’educació afectivosexual als centres de secundària és una temàtica que ha fet una llarga evolució en els darrers anys i a la qual encara li queda un llarg recorregut per poder dir que és de qualitat, lliure de tabús, amb perspectiva de gènere i per a tothom. Aquest treball és una eina per intentar canviar la mirada dels centres educatius de secundària quant al model d’intervenció en afectivitat i sexualitat i una guia per saber quins temes es poden tractar i de quina manera. Partint de l’anàlisi del context de dos centres es fa una proposta d’intervenció per al curs de 3r d’ESO amb unes sessions que es portarien a terme de forma transversal en totes les matèries i 8 activitats pensades per incloure en el Pla d’Acció Tutorial. Tot i que s’ha creat atenent a les necessitats d’aquests dos centres, el projecte es pot generalitzar a altres contexts sempre que hi hagi una revisió i coordinació per part dels equips docents i directiu, tenint en compte el context i les necessitats de l’alumnat. La temàtica de l’educació afectivosexual és un tabú encara molt present en la societat i es lluita perquè cada vegada es pugui tractar de forma més normalitzada. Cal un treball per part dels docents i dels centres per introduir l’educació en afectivitat i sexualitat d’una forma més transversal, i una voluntat que sigui responsabilitat de tots i totes tractar aquest tema i fer-ho amb més qualitat per tal d’atendre el dret dels alumnes de rebre una informació democràtica i oberta.
Sex-affective education in highschool is a topic that has had a great evolution in recent years, and it still have a long way to achieve a better quality, to be taboo free, to have a gender perspective and be attentive for everyone. This paper is somehow a tool to change the view of secondary schools on a affective and sexual intervention models, and a guide to determine which topics can be addressed and how. This project is based on the analysis of two catalan secondary schools and the intervention program is designed for 3rd grade and its needs. Despite this, the project can be generalized to other contexts as long as a review is made by the center teams. Teacher’s coordination is also needed to meet the needs of their students. Sex-affective education subject is still a taboo in society and we fight to normalize it. Intensive work by teachers is needed to introduce sex-affective education in a more global way on schools, and a will of them to make it a matter of everyone’s responsibility to address the rights of the students to be informed in a democratic and open manner.
Note: Màster Oficial en Psicopedagogia, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Antoni Domènech Bonet
URI: http://hdl.handle.net/2445/169224
Appears in Collections:Màster Oficial - Psicopedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfm_mariona_puig_rabat.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons