Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169353
Title: Els Drets Humans a l'Escola: Proposta didàctica anual per a cicle superior d’Educació Primària
Author: Heras Camino, Clara de las
Director/Tutor: Bellatti, Ilaria
Keywords: Educació primària
Drets humans
Treballs de fi de grau
Primary education
Human rights
Bachelor's thesis
Issue Date: 2020
Abstract: [cat] El present Treball de Final de Grau gira entorn de l’Educació en Drets Humans, que és en si mateixa un dret de les persones. El treball vol ser una proposta didàctica dirigida a l’últim cicle de la Educació Primària i es fonamenta en una discussió teòrica, conceptual i didàctica, que justifica la importància i necessitat de la formació en Drets Humans en edats primerenques. Així mateix s’evidencien els principals aspectes metodològics que la caracteritzen, i la relació que aquesta manté amb el desenvolupament moral, l’educació emocional i en valors i el treball de la memòria històrica a l’aula. A partir d’aquesta aproximació es desenvolupa una proposta didàctica anual d’educació en Drets Humans, que es titula “Llums, càmera i acció” dividida en tres blocs de caràcter trimestral. Aquesta parteix d’una orientació competencial i d’una visió ampla entorn dels Drets Humans, abordant des de l’òptica dels mateixos continguts i temàtiques diverses com la violència, el treball, la immigració, l’ecologia, l’educació emocional, temes tractats des de la memòria històrica, utilitzant el mètode d’indagació de l’historiador, amb la finalitat de despertar en els nens i les nenes compromís i implicació social. Així, la finalitat seria contribuir en el desenvolupament integral dels infants i fomentar un conviure respectuós, responsable, reflexiu, sostenible, empàtic des de la defensa, vivència i promoció dels Drets Humans, i la denuncia de la seva manca. Per aquest fi es proposen diverses activitats i recursos.
[eng] This final degree project offers an approach to the Human Rights Education which is, in itself, a human right. The project wants to be a didactic proposal for the last courses of primary education. The project is based in a theorical, conceptual and didactic approach to Human Rights Education, justifying its importance and convenience for children. In this way the didactic and methodological principles of Human Rights education, as well as the relation that it has with the moral development, the emotional and values education, and the work of historical memory in the classroom, are shown and recognized. Based on this approach, an annual didactic proposal for human rights education is developed for the last courses of primary education. The project, entitled Light, camera and action, is divided into three quarterly blocks. This didactic proposal is based on a competence orientation and maintains a broad vision around human rights, offering a Humans rights approach around different contents and topics such as the violence, the work, the immigration, the ecology, the emotional education and the social commitment and involvement, issues that are tackle from the historical memory and using the inquiry historian method. Thus, with the aim of contributing to the integral development of children and encouraging them to learn to live and coexist in the world in a respectful, responsible, reflective, sustainable, empathetic and committed to the defense, experience and promotion of human rights, various activities and resources are proposed that are valued as useful for this purpose.
Note: Treballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Primària, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020. Modalitat C. Tutora: Ilaria Bellatti
URI: http://hdl.handle.net/2445/169353
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Primària

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFGPIB_de las Heras_Clara_TreballEscrit.pdfTreball10.08 MBAdobe PDFView/Open
TFGPIB_de las Heras_Clara_GuiaDocent_AdjuntTreballEscrit.pdfAdjunt al treball10.97 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons