Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169464
Title: La Bossa dels Contes. Recursos didàctics per facilitar l’aprenentatge i l’ensenyament de la lectoescriptura a infants sords signants de primer de primària
Author: Adelantado Esteban, Anna Maria
Director/Tutor: Alabart Barba, Marc
Keywords: Educació primària
Recursos educatius
Llenguatge de signes
Treballs de fi de grau
Primary education
Educational resources
Sign language
Bachelor's thesis
Issue Date: 2020
Abstract: [cat] El present treball tracta de facilitar el procés d’ensenyament i d’aprenentatge de la lectoescriptura als infants sords signants de primer de primària a partir d’una bossa de recursos didàctics dirigida a mestres d’educació primària. Actualment, existeixen diferents materials didàctics per treballar la lectura i l’escriptura amb infants sords però no segueixen una guia o pautes d’aplicació. També s’analitzen les metodologies de les escoles amb modalitat bilingües que utilitzen bones estratègies per facilitar l’aprenentatge lectoescriptor per passar del signe a la paraula escrita. Aquestes escoles fan una demanda de materials en els seus projectes lingüístics. Per aquest motiu, és necessària la creació d’una bossa de recursos que faciliti una guia de materials per treballar la lectoescriptura a partir del conte, amb les pautes a seguir i estratègies didàctiques per les mestres. Aquest recurs metodològic s’enfoca als infants de primer de primària per l’etapa de desenvolupament i per respectar el procés d’inici a la lectoescriptura. Tot i així, aquests materials es poden utilitzar en altres edats i ajustar-les a cada infant, ja sigui de l’etapa infantil o de cicle mitjà o superior.
[eng] This document aims to facilitate the literary acquisition process to deaf singing children by using a bag filled with didactic resources for primary teachers. Currently, there are different didactic materials to work on reading and writing with deaf children but there are no application guidelines. There is also an analysis about the methodologies of bilingual schools that have good strategies to enhance the literacy learning process that moves from sign to written word. These schools request for materials for their language projects. For this reason, it is necessary to create a resource bag that provides a guide of materials to work on reading and writing from stories, including guidelines and strategies for teachers. This resource is addressed to children in the first year of primary because of their developmental stage and to respect the process of initiating literacy. However, these materials can be used at other ages and adjust them to each child, whether early childhood or middle or upper years.
[spa] El presente trabajo trata de facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizaje de la lectoescritura al alumnado sordo signantes de primero de primaria a partir de una bolsa de recursos didácticos dirigida a maestras de educación primaria. Actualmente, existen diferentes materiales didácticos para trabajar la lectura y la escritura con alumnado sordo pero no siguen una guía o pautas de aplicación. También se analizan las metodologías de las escuelas con modalidad bilingües que utilizan buenas estrategias para facilitar el aprendizaje lectoescritor para pasar del signo a la palabra escrita. Estas escuelas hacen una demanda de materiales en sus proyectos lingüísticos. Por este motivo, es necesaria la creación de una bolsa de recursos que facilite una guía de materiales para trabajar la lectoescritura a partir del cuento, con los pautas a seguir y estrategias didácticas para el profesorado. Este recurso metodológico se enfoca a los niños y las niñas de primero de primaria ajustándose a esta etapa de desarrollo y respetando el proceso de inicio a la lectoescritura. Estos materiales se pueden utilizar en otras edades y ajustarlos a cada grupo clase, ya sea de la etapa infantil o de ciclo medio o superior.
Note: Treballs Finals de Grau de Mestre d'Educació Primària, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020. Tutor: Marc Alabart Barba
URI: http://hdl.handle.net/2445/169464
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Primària

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_A.M.AdelantadoEsteban.pdf2.79 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons