Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169573
Title: Llista dels Heteròpters de Catalunya (Insecta, Hemiptera, Heteroptera). Versió 2
Other Titles: Checklist of Heteroptera of Catalonia (Insecta, Hemiptera, Heteroptera). Version 2
Author: Goula, Marta
Osorio, Víctor
Tomàs, Jan
Roca-Cusachs, Marcos
Keywords: Biodiversitat
Hemípters
Catalunya
Biodiversity
Hemiptera
Catalonia
Issue Date: Jul-2020
Publisher: Universitat de Barcelona. Centre de Recursos de Biodiversitat Animal
Series/Report no: Publicacions del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal; Volum 6, 2020
Abstract: [cat] Han passat deu anys des de la primera versió de la Llista dels Heteròpters de Catalunya (Goula et al., 2010b), i tant els canvis taxonòmics generals dins del subordre Heteroptera (Schuh & Weirauch, 2020) com les sinonímies i les incorporacions que s’han anat produint en aquesta dècada feien indefugible revisar i esmenar el document anterior. Els treballs nous sobre faunística dels heteròpters de Catalunya, publicats del 2010 ençà, consten a la relació de referències bibliogràfiques. El resultat és que la llista s’ha engruixit amb 9 gèneres i 21 espècies. També hi ha moltes famílies noves, la majoria de les quals provenen de la reestructuració dels Lygaeoidea (Henry, 1997), i que constaven com a subfamílies en el document del 2010. Només els Aphelocheiridae constitueixen una veritable nova aportació al coneixement dels heteròpters de Catalunya. Es fa palesa, així mateix, l’arribada d’unes quantes espècies exòtiques més, algunes invasores i d’altres no, les quals considerem ja establertes a la nostra fauna. En aquesta dècada, han vist la llum publicacions d’interès en relació amb els heteròpters ibèrics, que naturalment inclouen els que es troben a casa nostra. Són les checklists dels Aradoidea, Coreoidea i Pyrrhocoroidea (Roca-Cusachs et al., 2018a), dels Lygaeoidea (Costas et al., 2018), dels Miroidea (Goula et al., 2018b), dels Pentatomoidea (Roca- Cusachs et al., 2018b) i dels Microphysoidea (Goula et al., 2020b). I com a eines de divulgació, el manual general d’heteròpters (Goula & Mata, 2015), amb una extensa bibliografia i webgrafia ibèriques, i la guia de camp (Goula et al., 2018a), necessàriament breu si es té en compte la rica fauna d’heteròpters del nostre país. Per a la nomenclatura i la sistemàtica, s’han seguit Aukema (2018) i Schuh & Weirauch (2020), respectivament. Els tàxons es presenten per ordre filogènetic fins a nivell de família, i alfabèticament de subfamília a subespècie, segons la pauta de les checklists ibèriques abans esmentades, publicades pel Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid). El nombre de gèneres és de 416 i el d’espècies de 1.073.
[eng] It has been ten years since the first version of the Checklist of Heteroptera of Catalonia (Goula et al., 2010b), and both the general taxonomic changes within the suborder Heteroptera (Schuh & Weirauch, 2020) and the synonimies and incorporations that took place in this decade made it necessary to review and amend the previous document. The new papers related to the fauna of the heteropterans of Catalonia, published from 2010 onwards, are included in the list of bibliographical references. The result is that the list has been enlarged with 9 genera and 21 species newly found in Catalonia. There are also many new families, most of them as a result of Lygaeoidea’s restructuring (Henry, 1997), which were included as subfamilies in the document of 2010. Only Aphelocheiridae are a new family for the Catalan fauna of Heteroptera. There is also evidence of the arrival of a few more exotic species, some invaders and others not, which we consider already established in our fauna. In this decade, articles of interest in relation to Iberian heteropterans, which naturally include those found in Catalonia, have been published. These are the checklists of Aradoidea, Coreoidea and Pyrrhocoroidea (Roca-Cusachs et al., 2018a), Lygaeoidea (Costas et al., 2018), Miroidea (Goula et al., 2018b), Pentatomoidea (Roca-Cusachs et al., 2018b) and Microphysoidea (Goula et al., 2020b). In addition, as tools for the dissemination, the general manual of Heteroptera (Goula & Mata, 2015), with extensive Iberian bibliography and webography, and the field guide (Goula et al., 2018a), necessarily brief in relation to the rich fauna of true bugs in our country. Aukema (2018) and Schuh & Weirauch (2020), respectively, have been followed as a basis for the nomenclature and systematics. The taxa are arranged according to phylogenetic order down to the family level, and alphabetically from subfamily to subspecies, considering the guidelines of above-mentioned Iberian checklists, published by the Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid). The number of genera is 416 and the number of species is 1,073.
URI: http://hdl.handle.net/2445/169573
Appears in Collections:Publicacions del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal (CRBA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volum6_Llista_heteropters_de_Catalunya_v2.pdf4.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.