Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169711
Title: Estudi de la gestió de les desigualtats ètniques als centres públics de secundària de Sant Boi de Llobregat
Author: Sangüesa Jerez, Sara
Director/Tutor: Elias Andreu, Marina
Keywords: Sociologia
Discriminació en l'educació
Integració escolar
Treballs de fi de grau
Sociology
Discrimination in education
School integration
Bachelor's thesis
Issue Date: Jul-2020
Abstract: [cat] Aquest estudi presenta un anàlisis de la gestió de la diversitat ètnica a través de la comparació del testimoni d’alumnat i professorat de tres centres públics de secundària del municipi de Sant Boi de Llobregat. Mitjançant una prèvia recerca bibliogràfica, s’identifiquen els potencials processos de segregació que es porten a terme als centres d’aquesta titularitat. Alhora s’analitzen les valoracions i propostes d’alternativa dels membres per tal de poder reduir les dificultats d’adaptació i les discriminacions. També s’analitza com els processos de segregació urbana es traslladen a l’àmbit educatiu i per tant, es reflexiona sobre si la solució es trobaria més bé en una intervenció municipal. S’arriba a la conclusió de que sí existeix una percepció de tracte diferencial al sistema educatiu de les persones estrangeres, que roman en l’adaptació a la cultura escolar espanyola més que en les possibles discriminacions viscudes dins de l’aula.
[eng] This study presents an analysis of the management of ethnic diversity through the comparison of the testimony of students and teachers of three public secondary schools in the municipality of Sant Boi de Llobregat. Through a previous bibliographic research, the potential processes that create segregation in public centers are identified. At the same time, the assessments and proposals of alternative of the members are analyzed in order to be able to reduce the difficulties of adaptation and discrimination. It also analyzes how the processes of urban segregation are transferred to the educational field and, therefore, it reflects on whether the solution would be found in municipal intervention. It is concluded that there is a perception of differential treatment in the educational system of foreigners, which remains in the adaptation to the Spanish school culture rather than in the possible discrimination experienced in the classroom.
Note: Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020 , Tutor: Marina Elias
URI: http://hdl.handle.net/2445/169711
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_SOC_SANGUESA_SARA_JUL20.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons