Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169715
Title: Anàlisi contrastiva d'alguns aspectes de la fonologia segmental i suprasegmental del català i de l'italià
Author: Pié i Plana, Marta
Director/Tutor: Pons, Clàudia
Keywords: Fonologia
Adquisició d'una segona llengua
Català
Italià (Llengua)
Treballs de fi de grau
Phonology
Second language acquisition
Catalan language
Italian language
Bachelor's thesis
Issue Date: 12-Jun-2020
Abstract: [cat] Aquest estudi pretén determinar de quina manera els italianoparlants aprenents de català com a llengua estrangera (CLE) resolen cadascuna de les estructures i processos fonològics propis del català inexistents en italià. Amb aquest objectiu, s’ha dut a terme una anàlisi contrastiva de diferents aspectes prosòdics del català i de l’italià, posant l’èmfasi en les principals diferències relatives al vocalisme, al consonantisme i a l’estructura sil·làbica entre totes dues llengües, així com en els processos de final de mot propis del català, no compartits per l’italià. Un cop delimitats els aspectes fònics diferencials entre català i italià, s’ha elaborat i realitzat una enquesta amb què s’ha volgut comprovar com els resolen un conjunt de 16 informants italianoparlants amb diferents nivells de català. Es preveu que la descripció i l’anàlisi dels resultats obtinguts en les enquestes puguin servir de referència en la confecció de material didàctic per a l’aprenentatge de CLE per part d’italianoparlants.
[eng] This study aims to determine how Italian speakers learning Catalan as a Foreign Language (CFL) resolve each of the phonological structures and processes of Catalan that do not exist in Italian. With this goal, a contrastive analysis of some prosodic aspects of Central Catalan and Italian has been carried out, focusing on the main differences regarding vocalism, consonantism, and syllabic structure between both languages, as well as on the word-final processes of Catalan, not shared by Italian. Once the differential phonological aspects between Central Catalan and Italian have been determined, a survey has been created and conducted with the aim of testing how these are solved by a group of 16 Italian-speaking informants with different proficiency levels of Catalan. It is expected that the description and analysis of the results obtained through the surveys can serve as a reference in the preparation of teaching materials for the learning of CFL by Italian speakers.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutora: Clàudia Pons-Moll
URI: http://hdl.handle.net/2445/169715
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PIE_PLANA_MARTA_TFG.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons