Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169732
Title: L’educació sobre el consentiment. Iniciatives existents i estratègies extrapolables
Author: Viader, Mar
Director/Tutor: Oliver, Esther
Keywords: Sociologia
Assetjament sexual
Sexisme en l'educació
Treballs de fi de grau
Sociology
Sexual harassment
Sexism in education
Bachelor's thesis
Issue Date: Jul-2020
Abstract: [cat] Cada vegada es parla més del consentiment en el debat públic, especialment des de l'anomenat cas de La Manada pel que fa a Espanya, i el moviment #MeToo en l'àmbit més internacional. Això no obstant, hi ha una clara falta de coneixement sobre el consentiment més enllà de la definició espontània d'un acord per tenir relacions sexuals. És vital doncs una educació sobre el consentiment que es produeixi de forma generalitzada, preferiblement des de la infància. Aquest article es proposa doncs fer un primer pas en aquesta direcció. El treball consisteix en una recerca bibliogràfica d'articles científics i en una anàlisi documental sobre iniciatives i propostes d'educació en el consentiment. Així, aquest treball comporta tres apartats. Primer, s'analitzen algunes de les diferents iniciatives existents per educar sobre el consentiment, així com propostes de currículum escolar que incloguin aquesta educació. Aquestes iniciatives es troben principalment als Estats Units i al Canadà. En segon lloc, també s'analitza quines són les formes que es proposen per adaptar el contingut del consentiment a l'edat de l’alumnat. Es proposa doncs començar amb una definició més simple del consentiment, basada principalment en el llenguatge verbal, i una posterior introducció dels matisos i dels elements contextuals que poden influir en aquest consentiment. En tercer lloc, es realitza una anàlisi de les estratègies que han mostrat ser més efectives en aquesta educació en el consentiment.
[eng] Consent is talked about more and more often in the public debate, especially since the so called La Manada case in regard to Spain, and since the #MeToo movement on a more international level. However, there is a clear lack of knowledge about what exactly consent is. The general consensus seems to simply define consent as an agreement to engage in a sexual act. Thus, it is vital to have a generalized education on consent, preferably one that starts at an early age. This article tires to take the first step in this direction. The article consists of a bibliographic inquiry of scientific articles, as well as a documental analysis of current and proposed initiatives to educate on consent. This article is thus divided into three parts. Firstly, there is an analysis of some of these consent education initiatives, as well as proposed school curriculums that integrate this education on consent. These initiatives are mostly based in the United States and Canada. Secondly, there is also an analysis on the best ways to adapt the contents that are taught according to the students’ age. This article proposes starting with a simpler definition of consent, based primarily on verbal communication, and progressively adding the nuances and the contextual elements that may affect people’s ability to give their consent. Lastly, this article analyzes the strategies that have proven most effective in this education of consent.
Note: Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020 , Tutor: Esther Oliver
URI: http://hdl.handle.net/2445/169732
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_SOC_VIADER_MAR_JUL20.pdf487.63 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons