Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/170568
Title: La nit, tres dones i moltes llunes. Anàlisi de l’obra poètica de Maria Mercè Marçal
Author: Pérez Monné, Laia
Director/Tutor: Alberich Forns, Magda
Keywords: Crítica literària
Poesia
Marçal, Maria Mercè, 1952-1998
Issue Date: 2020
Abstract: [cat]El treball exposa què és la mitocrítica, una teoria d’anàlisi literària a través del mite i dels seus símbols, iniciada pel filòsof francès Gilbert Durand, i la classificació que proposa de les imatges. La diferència principal és entre el Règim Diürn, que engloba totes les imatges que representen l’ordre, i el Règim Nocturn, que conté les imatges contràries. A partir de la seva tesi analitzarem el poemari Sal Oberta, de Maria Mercè Marçal, i compararem les diferències entre els símbols tradicionals que classifica Gilbert Durand i els emparats per la poeta catalana. Maria Mercè Marçal, en el poemari analitzat, parla de maternitat i d’amor lèsbic, temes gairebé no tractats en la literatura catalana fins al moment, i per tant es dedica a crear un nou univers simbòlic per poder-s’hi referir, jugant amb els valors tradicionals, amb l’objectiu de buscar un nou llenguatge per a les escriptores, fora del que existia i que considerava creat per homes i per als homes. Hem pogut observar que la cerca del llenguatge es tradueix en una tendència per part de la poeta d’utilitzar un tipus concret de símbols classificats per Gilbert Durand: els del Règim Nocturn. El treball també conté una biografia i les influències en Maria Mercè Marçal, que ens permet conèixer-la una mica millor i fer lectures més acurades de la seva obra.
[spa] El trabajo expone qué es la mitocrítica , una teoría de análisis literario por medio del mito y de sus símbolos, iniciada por el filósofo francés Gilbert Durand, y la clasificación que propone de las imágenes. La principal diferencia es entre el Régimen Diurno, que engloba todas las imágenes que representan el orden, y el Régimen Nocturno, que contiene las imágenes contrarias. A partir de su tesis analizaremos el poemario “Sal Oberta” de Maria Mercè Marçal, y compararemos las diferencias entre los símbolos tradicionales que clasifica Gilbert Durand y los usados por la poeta catalana. Maria Mercè Marçal, en el poemario analizado, habla de maternidad y de amor lésbico, temas casi no tratados en la literatura catalana hasta la fecha, y por lo tanto se dedica a crear un nuevo universo simbólico para poder referirse a los mismos, jugando con los valores tradicionales, con el objetivo de buscar un nuevo lenguaje para las escritoras, fuera del que existía y que consideraba creado por hombres y para los hombres. Hemos podido observar que la búsqueda del lenguaje se traduce a una tendencia por parte de la poeta de usar un tipo concreto de símbolos clasificados por Gilbert Durand: los del Régimen Nocturno. El trabajo también contiene una biografía y las influencias en Maria Mercè Marçal, que nos permite conocerla un poco más y hacer lecturas más acuradas de su obra.
[eng] The project exposes what it is mythocritique , a theory of literary analysis through myth and its symbols, started by the French philosopher Gilbert Durand, and the classification that he proposes of the images. The main difference is between the Diurnal Regime, which encompasses all the images that represent the order, and the Nocturnal Regime, which contains the opposite images. From his thesis we will analyze the poems “Sal Oberta” by Maria Mercè Marçal, and compare the differences between the traditional symbols classified by Gilbert Durand and those used by the Catalan poet. Maria Mercè Marçal, in the poems analyzed, talks about maternity and lesbian love, almost untreated topics in Catalan literature to date, and therefore is dedicated to creating a new symbolic universe to be able to refer to them, playing with traditional values, with the objective of finding a new language for the women writers, outside of the one that existed and which she considered to have been created by men, for men. We have observed that the search for language is translated into a tendency of the poet to use a specific type of symbol classified by Gilbert Durand: the Night Regime symbols. The project also contains a biography and some influences on Maria Mercè Marçal, which allows us to get to know the poet a little more and make more accurate reading of her work.
Note: Primer premi en la modalitat de literatura - Setena Edició del Premi FilCat.UB [2020]. Centre: Institut Lluís Domènech i Montaner (Reus).
URI: http://hdl.handle.net/2445/170568
Appears in Collections:Premi FilCat.UB

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
La nit tres dones i moltes llunes.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons