Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/170723
Title: Pèrdua de l’olfacte. Efectes en l’alimentació
Author: Rosell Ferrer, Sònia
Director/Tutor: Riu Aumatell, Montserrat
Keywords: Nutrició
Olfacte
Sabor
Treballs de fi de grau
Nutrition
smell
Flavor
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2020
Abstract: [cat] Avui dia encara existeix la creença que l’olfacte és un sentit insignificant, però realment té un fort impacte en molts aspectes de les nostres rutines diàries. Com a nutricionista-dietista és interessant aprofundir en els efectes que tenen les diferents afectacions de l’olfacte en l’alimentació de les persones afectades. Per a fer aquesta revisió, s’ha realitzat una recerca bibliogràfica, principalment en les bases de dades PubMed, Scopus, i la pàgina web de Rhinology. Amb la informació recopilada s’ha estudiat la fisiologia i l’anatomia tant del sistema olfactiu humà com del sistema gustatiu, les proves diagnòstic i els tractaments més utilitzats, i la relació d’aquests aspectes amb la dieta i la nutrició. La pèrdua de l’olfacte forma part del procés d’envelliment del cos humà, i afecta sobretot a la població gran. Un 50% de la població major de 65 anys pateix una afectació olfactiva (parcial o total), i en general, és una patologia que afecta més als homes que les dones. L’envelliment de les cèl·lules provoca una disminució del nombre i de la sensibilitat dels receptors olfactius, l’epiteli olfactiu es fa més prim i sec, el nombre de neurones olfactives i terminacions nervioses disminueix, etc. L’anòsmia congènita afecta un 1% de la població general. Existeixen altres causes de la pèrdua olfactiva a part de l’envelliment natural, com ara l’Alzheimer, el Parkinson, els efectes negatius d’alguns medicaments, els traumatismes cranials, la COVID-19, etc. Per això és important el diagnòstic precoç i el tractament eficaç de la pèrdua de l’olfacte, ja que pot ser símptoma d’altres patologies greus, i pot provocar canvis en els hàbits alimentaris que causin malnutrició.
[eng] Nowadays, there is still the belief that smell is an insignificant sense, but it really has a strong impact on many aspects of our daily routines. As a nutritionist-dietitian, it is interesting to delve into the effects that different olfactory impairments have on the diet of people affected. To do this review, a bibliographic search has been carried out, mainly in the databases PubMed, Scopus, and the Rhinology website. With the information accumulated, it has been studied the physiology and anatomy of both the human olfactory system and the taste system, the most commonly used diagnostic tests and treatments, and the relationship of these aspects with the diet and nutrition. Loss of smell is part of the aging process of the human body, and it mainly concern the elderly population. The fifty percent of the population over the age of 65 suffer from an olfactory impairment (partial or total), and in general, it is a pathology that affects men more than women. Aging of the cells causes a decrease in the number and sensitivity of the receptors, the olfactory epithelium becomes thinner and drier, the number of olfactory neurons and nerve endings decreases, and so on. Congenital anosmia affects 1% of the general population. There are other causes of olfactory loss apart from the natural aging, such as Alzheimer’s, Parkinson’s, the negative effects of some medications, head trauma, COVID-19, and more. This is why early diagnosis and effective treatment of olfactory loss is important, as it can be a symptom of other serious pathologies, and can lead to changes in eating habits that cause malnutrition.
Note: Treballs Finals de Grau de Nutrició Humana i Dietètica, Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Campus de l'Alimentació de Torribera, Universitat de Barcelona. Curs: 2019-2020. Tutor: Montserrat Riu Aumatell
URI: http://hdl.handle.net/2445/170723
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Nutrició Humana i Dietètica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Rosell_Sònia.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons