Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/170819
Title: La inclusió en la formació dels monitors/res de lleure
Author: Serra Codina, Sònia
Director/Tutor: Pons-Seguí, Laura
Keywords: Monitors de lleure
Educació inclusiva
Treballs de fi de grau
Recreation leaders
Inclusive education
Bachelor's thesis
Issue Date: 2020
Abstract: La inclusió ha de ser l’eix vertebrador en el món educatiu actual. Tot i que en l’educació formal s’hi està posant èmfasi, des de l’educació no formal no s’està formant als monitors/es en inclusió. Per això, l’objectiu d’aquest treball és dissenyar una proposta formativa per potenciar i treballar la inclusió en l’educació en el lleure per als monitors/es de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, de la demarcació de la Catalunya Central. El disseny de la intervenció parteix dels resultats d’una anàlisi de necessitats. Aquesta anàlisi s’ha realitzat a partir de qüestionaris a monitors i directors de lleure (n=61) i entrevistes a formadors (n=3). La principal necessitat identificada és la falta de formació envers la inclusió. Tenint en compte els resultats s’ha elaborat una proposta d’intervenció amb l’objectiu de cobrir les necessitats dels monitors/es mitjançant un programa formatiu. S’han dissenyat 6 sessions per portar a terme a l’AEIG Pare Claret de Solsona per tal que els monitors/es prenguin consciència de què és l’educació inclusiva i dissenyin activitats inclusives. L’avaluació de la proposta formativa s’ha realitzar a partir del model de Kirkpatrick. La futura implementació d'aquesta proposta podria aportar evidències de l'impacte de la formació en les pràctiques inclusives dels monitors/es.
La inclusión debe ser el eje vertebrador en el mundo educativo actual para poder atender a la diversidad y favorecer las habilidades de todos los niños y adolescentes. Aunque en la educación formal se le está poniendo énfasis, desde la educación no formal no se trabaja y tampoco se está asegurando la formación a los monitores/as en inclusión. Por ello, el objetivo de este trabajo es diseñar una propuesta formativa para potenciar y trabajar la inclusión en la educación en el tiempo libre para los monitores/as de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, de la demarcación de la Catalunya Central. El diseño de la intervención partió de los resultados de un análisis de necesidades. Este análisis se realizó a partir de cuestionarios a monitores y directores de tiempo libre (n= 61) y entrevistas a formadores (n= 3). La principal necesidad identificada es la falta de formación hacia la inclusión. Teniendo en cuenta los resultados se elaboró una propuesta de intervención con el objetivo de cubrir las necesidades de los monitores/as mediante un programa formativo. Se han diseñado 6 sesiones que se llevarán a cabo en la AEIG Pare Claret de Solsona para que los monitores/as tomen conciencia de que es la educación inclusiva, y qué pasos deben seguir para diseñar actividades inclusivas para los niños y adolescentes. La evaluación de la propuesta formativa ha sido diseñada para llevarla a cabo mediante el modelo de Kirkpatrick. La futura implementación de esta propuesta podría aportar evidencias del impacto de la formación en las prácticas inclusivas de los monitores.
Inclusion needs to be the backbone of education to attend diversity and promote the abilities of all children and adolescents. Even though formal education is currently emphasising inclusion, it is not addressed in non-formal education nor in the education of monitors of leisure time. Therefore, this project aims to design a training proposal to foster and work inclusion in leisure education for monitors in the Catalunya Central area of the Minyons Escoltes i Guies de Catalunya organisation. The intervention design starts from the results of a needs analysis. The analysis was made based on the results obtained from a questionnaire answered by monitors and leisure directors (n=61) and interviews made to monitor trainers (n=3). The main need identified is the lack of inclusion training. Taking the results into consideration, an intervention proposal was elaborated aiming to cover the needs of monitors through 6 training sessions. These sessions will be hold in Pare Claret AEIG in Solsona, to have the monitors acknowledge what inclusion education is and what are the steps to follow in order to design inclusive activities for the children and adolescents. The evaluation of the formative proposal will be done using Kirkpatrick’ model. The future implementation of this proposal could contribute to the evidences of the impact of the inclusive formation in leisure monitors.
Note: Treballs Finals de Grau de Pedagogia, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs:2019-2020 ,Tutora: Laura Pons Seguí
URI: http://hdl.handle.net/2445/170819
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Pedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfg_sonia_serra_codina.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons