Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171066
Title: "Familia no m’expliqueu més contes de cigonyes". La importància de l’educació afectiu sexual a la infància
Author: Calvo Cano, Júlia
Director/Tutor: Donoso Vázquez, Trinidad
Keywords: Educació sexual per a infants
Afectivitat
Educació familiar
Treballs de fi de grau
Sex instruction for children
Affect (Psychology)
Domestic education
Bachelor's thesis
Issue Date: 2020
Abstract: El propòsit d’aquest treball és fer un anàlisi de la importància de la sexualitat a l’etapa infantil per fer una posterior intervenció en la que es facilitin eines a les famílies per gestionar l’educació afectiu sexual que donen als infants, amb la intenció d’evitar una omissió d’aquesta fora de l’àmbit educatiu en els primers anys de vida dels més petits i d’aquesta manera donar seguretat als adults en aquest àmbit. Per l’anàlisi de necessitats s’ha elaborat un quadre que recull un total de cinc programes d’educació afectiu sexual, entrevistes a dos professionals i per últim l’assistència a una jornada d’educació afectiu sexual. La proposta educativa ha constat de 8 podcasts que tenen l'objectiu d’arribar al públic de les famílies de forma eficaç, en concret d’aquelles amb infants de 3 a 6 anys, abordant les temàtiques més importants a conèixer i mostrant les situacions més comunes, dins de l’àmbit de l’educació afectiu sexual, en la vida dels infants.
El propósito de este trabajo es hacer un análisis de la importancia de la sexualidad en la etapa infantil para hacer una posterior intervención en la que se faciliten herramientas a las familias para gestionar la educación afectivo sexual que dan a los niños y niñas, con la intención de evitar una omisión de esta fuera del ámbito educativo en los primeros años de vida de los más pequeños y de esta forma dar seguridad a los adultos en este ámbito. Para el análisis de necesidades se ha elaborado un cuadro que recoge un total de cinco programas de educación afectivo sexual, entrevistas a dos profesionales y por último la asistencia a una jornada de educación afectivo sexual. La propuesta educativa consta de 8 podcasts que tienen el objetivo de llegar al público de las familias de manera eficaz, en concreto de aquellas con niños y niñas de 3 a 6 años, abordando las temáticas más importantes a conocer y mostrando las situaciones más comunes, dentro del ámbito de la educación afectivo sexual, en la vida de los niños y niñas.
The purpose of this work is to make an analysis of the importance of sexuality in the infant stage to make a subsequent intervention in which tools are provided to families to manage the sexual affective education they give children, with the intention of avoiding an omission of this outside the educational field in the first years of life of the young and, in this way, give security to adults in this area. To the need’s analysis, a table has been drawn up that includes a total of five sexual affective education programs, interviews with two professionals and, finally, attendance at a sexual affective education day. The educational proposal has consisted of 8 podcasts that aim to reach the audience of families effectively, specifically those with children aged from 3 to 6 years, addressing the most important issues to know and showing the most common situations, in the field of sexual affective education, in the lives of children.
Note: Treballs Finals de Grau de Pedagogia, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs:2019-2020, Tutora: Trinidad Donoso
URI: http://hdl.handle.net/2445/171066
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Pedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfg_julia_calvo_cano.pdf3.86 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons