Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171089
Title: The psychology behind fictional characters and their creation
Author: Rovira Segura, Judit
Director/Tutor: López, Gemma (López Sánchez)
Keywords: Personatges de ficció
Psicologia cognitiva
Creació literària
Treballs de fi de grau
Fictious characters
Cognitive psychology
Literary creation
Bachelor's thesis
Issue Date: 12-Jun-2020
Abstract: [eng] The following paper is focused on character study, mainly the areas of character appreciation and of character creation. It explores the past and current beliefs, knowledge and proposed theories and ideas relating to the points stated above, while also providing contextual information to better understand the meaning and status of characters and of the affective relationship that a reader might develop for a character. On top of narrative and literary devices, it also heavily focuses on the roles psychology, and in concrete, cognition, play in the appreciation of fictional characters. Overall, the aim of this paper is to try to structure the known information, knowledge and theories about character perception and creation, and showcase the present status of the field and its main ideas, along with the direction it is taking and going toward.
[cat] El paper presentat té com a focus l’estudi de personatges, principalment en les àrees d’apreciació de personatges, i en la creació d’aquests. S’exploraran passades i presents teories, coneixements i idees en relació als punts mencionats anteriorment, mentre també proporcionarà informació contextual per a una millor comprensió del significat i estatus d’un personatge, i sobre la relació afectiva que un lector pot arribar a establir amb aquest. A part dels recursos literaris i narratius, també dona un paper important als rols que la psicologia, especialment la cognició, juguen en l’apreciació cap als personatges ficticis. El propòsit d’aquest treball és intentar estructurar la informació, coneixements i teories sobre la percepció i creació de personatges; i també mostrar l’actual condició del camp i de les seves idees principals, a més de la direcció que està actualment prenent.
Note: Treballs Finals del Grau d'Estudis Anglesos, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020,Tutora: Gemma López
URI: http://hdl.handle.net/2445/171089
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Anglesos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ROVIRA SEGURA, Judit TFG.pdf312.25 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons